زلزله زدگان شهر كرماشان براى ساخت سرپناهى حاضرند كليه خود را بفروشند

Kmmk,

در رابطه با اخرين وضعيت زلزله زدگان كرماشان كه هر روز مدام زلزله تكرار مى شود اسفناك و از لحاظ روحى و روانى به هم ريخته هستند.

به نقل از رئيس شوراى شهر سرپل ذهاب مجتبى جاسمى ، وضعيت زلزله زدگان اين شهر بسيار نامساعد و مردم به علت گرانى مصالح ساختمانى توان ادامه ساخت و ساز نداشته و برخى بر اثر فشار زياد حاضرند كليه خود را بفروشند تا كار ساخت و ساز را به إتمام رسانند. جاسمى گفت :

ستادهاى كه گفته بودند تا اخر حامى زلزله زدگان هستند كار را ناتمام به جا گذاشته و ساخت مدارس تكميل نشده و رها گشته اند.

لازم به ذكر است كه ، جمهورى اسلامى ايران با سياستهاى تبعيض گرايانه مى خواهد مردم كوردستان را تسليم سياستهاى ضد انسانى خود كند و با امنيتى كردن ان طى ٤٠ سال گذشته بهانه اى كرده براى اهميتى ندادن به سازندگى و معضل بيكارى و حتى محيط زيست شرق كوردستان كه هر روز شاهد اتش سوزى در يكى از مناطق كوردستان هستيم .

جمعيت حقوق بشر كوردستان