مرگ سە زندانی کوردبە دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان ارومیە

kmmk:

روز سەشنبە ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی یک زندانی کورد بە نشانی ” سجاد جەمالی فرد” در زندان مرکزی اورمیە بەدلیل عدم رسیدگی پزشکی و اعزام نکردنش بە مراکز درمانی خارج از زندان جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر وطی هفتەی گذشتە، دو زندانی دیگر بەنامهای ” غلام رضا توبراق قلعە” بە اتهام مربوط بە مشروبات الکلی و ” رضا ملک رضایی” در زندان مرکزی اورمیە بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی از سوی پسئولین ،جانشان را از دست دادند.

شایان ذکر است کە مسئولین جمهوری اسلامی در زندانها ، سوای نامشروع بودن بازداشتها ،زندانیان کورد را از هرگونە رسیدگی پزشکی و بهداشتی محرومشان می کنند و همچون دژمن بەجوان کورد نگریستە وحتی آنهایی کە هیچ گونە فعالیت ی مدنی وسیاسی راهم کە نداشتەاند باهمان نگرش ارزیابی میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan

مرگ سە زندانی کوردبە دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان ارومیە