بيانيه اعتصاب غذاى زندانيان سياسى شمال كوردستان در محكوميت انزوا بر عبدالله اوجالان

Kmmk:

از روز ٢١ شهريور ماه امسال زندانيان سياسى شمال كوردستان و تركيه در اقدامى هماهنگ ٣ روز به دليل انزواى عبدالله اوجالان و آزادى زندانيان سياسى دست به اعتصاب غذا مى زنند.

بنابر گزارش رسيده ، دنيز كايا به نمايندگى از زندانيان پ ك ك و پاژك در زندانهاى حكومت تركيه بيانيه اى منتشر كرد. و در بيانيه امده كه براى دستيابى به زندگى و با معنى مبارزه را ارتقا خواهند داد و عليه هر گونه فاشيسم ايستادگى مى كنند.

دنيز كايا گفت : اين اعتصاب غذاى سه روزه زندانيان را به عنوان هشدارى به حكومت تركيه و براى درمان و آزادى زندانيان سياسى بيمار و انزواى عليه عبدالله اوجالان از روز ١٢ سپتامبر آغاز مى كنيم و از ملت خود و جامعه بشريت مى خواهيم صداى بلند خود را در برابر فاشيست تركيه بلند نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان