اجراى حكم اعدام زانيار، لقمان مرادی و رامين حسین پناهی

KMMK:

جمهـورى اسلامى ايران سه زندانى سياسى كورد به اسامى زانيار مرادى، لقمان مرادى و رامين حسين پناهـى را در سحرگاه امروز ١٣٩٧/٨/١٤ اعدام کرد.

اعدام اين سه جوان كورد در حالى به وقوع پيوست كه نه در جلسات دادگاه و نه در زمان بازجويى كردن، هـيچ يك از مراحل قانونى به اجرا در نيامده بود.
زانيار و لقمان مرادى كه طى ساليان طولانى در زندان بسر برده بودند، به صدهـا شيوه محتلف تحت شكنجه و ضرب وشتم قرار گرفته بودند.

اعدام اين جوانان كورد تنهـا به دليل اظهـار دشمنى نمودن و تحت سلطه بيش از پيش در اوردن ملت كورد از جانب جمهـورى اسلامى ايران به اجرا در امد.

رامين حسين پناهـى در زمان دستگير شدن هـيچ سلاحى با خود حمل ننموده بود و لذا در بدترين شرايط حكومت ايران مى توانست وى را زندانى نمايد.

اجراى حكم اعدام اين سه جوان كورد، تنهـا به دليل دشمنى كردن حكومت اسلامى ايران با ملت كورد است، و هـمچنان به منظور تسليم نمودن و تحت ستم مضاعف قرار دادن ملت كورد به منظور از بين بردن انان مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان، علاوه بر محكوم نمودن اقدامات غير انسانى جمهـورى اسلامى ايران، از سازمان ملل متحد و سازمانهـاى حقوق بشر جهـانى تقاضا مى نمايد كه اين اقدام غير حقوق بشرى جمهـورى اسلامى ايران را مورد بازخواست قرار داده و اين رويداد تراژدى انسانى را بررسى نمايند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان، هـمچنان از جوامع كوردستان به ويژه در شرق كوردستان، تقاضا مى نمايد كه با اقداماتى هـمچون اعتصاب، تحصن و راهـپيمايى مراحل اعتراض و نارضايتى خود را نسبت به اين اقدام حكومت اسلامى ايران نشان دهـند.
هـمزمان از هـمه احزاب و سازمانهـاى سياسى درخواست مى نمايد كه در كوتاهـترين زمان ممكن در برابر حمله موشكى جمهـورى اسلام ايران به جنوب كوردستان عكس العمل نشان دهـند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان