به وجدانهـاى بيدار فعالين حقوق بشرى

KMMK:

با استناد به خبرهـاى موثق رسيده از داخل زندان گوهـر دشت، دست اندركاران جمهـورى اسلامى ايران، اقدام به انجام كارهـاى تراژدى و غير حقوق بشرى نموده اند.

انان تمام ارتباطات داخل زندان را به بيرون قطع نموده و با ايجاد رعب و وحشت دو تن از زندانيان سياسى كورد را به نامهـاى زانيار و لقمان مرادى را بدون هـيچ سند و مدرك قانونى و تنهـا به دليل انتقام گيرى، براى اجراى اعدام ( قتل دولتى) به سلولهـاى انفرادى منتقل نموده اند.

ادامه خبر حاكى از ان است كه هـمبندان اين زندانيان سياسى از هـمه وجدانهـاى بيدار و حقوق بشرى تقاضا نموده اند كه از انجام هـر اقدام انسانى جهـت اعتراض به اجراى حكم اعدام اين زندانيان سياسى كورد ( زانيار و لقمان مرادى) دريغ ننمايند، زيرا به بيگناهـى اين زندانيان سياسى
هـمه معترفند. انان بيگناهـند.

هـمبنديان زانيار و لقمان مرادى

جمعيت حقوق بشر كوردستان