گرامیداشت یاد اقبال مرادی در اسلو

گرامیداشت یاد اقبال مرادی در اسلو
KMMK:
در سمیناری در اسلو یاد اقبال مرادی عضو ترور شده شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان گرامی داشته شد.
این سمینار توسط پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلقهای ایران بمنظور گرامی داشتن اقبال مرادیو جانباختگان حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان برگذار شد.
در این برنامه پس از ادای احترام بە جانباختگان راە ازادی و یادنامەایی از زندگینامە اقبال مرادی، نمایندە جمعیت حقوق بشر کوردستان، سعید سنندجی گزارشی از وضعیت حقوق بشر در شرق کوردستان از جملە وضعیت معیشتی شهروندان شرق کوردستان، امار بیکاری و فقرر ، وضعیت کولبران ، زندانیان سیاسی و کسانی کە توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام و یا محکوم بە اعدام شده‌اند را در ارائە داد .
در همین رابطه، وحید محمدی از فعالان سایت چتر خیابان مطلبی در مورد ترورهای هدفمند دولتی جمهوری اسلامی ایران ارائە داد.
پس از ان بسە شامارای از اعضای پلاتفورم دمکراتیک جنبشها و خلقهای ایران مطلبی بە عنوان ضرورت همکاری و همگامی برای برون رفت از بحران موجود و اهون چیاکو عضو کودار به توضیحاتی در ارتباط با راهکار و اهداف پروژە ارائە دادە شدە کودار پرداختند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان