سالمندان استان کوردستان مجبورند برای تامین زندگی خود تکدی گری کنند.

بر أساس این گزارش بسیاری از سالمندان استان کوردستان  تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نگرفتە و یا پول بسیار کمی از این بیمە اجتماعی دریافت می کنند بەهمین دلیل بیشتر سالمندان استان عاجز از پرداخت هزینەهای درمان، تعداد زیادی از آنان فاقد مسکن مشخص  هستند و مراکز نگهداری از سالمندان برای اینکە سالمندان استان را تحت پوشش این مراکز قرار دهد مقادیر هنگفتى پول  از سالمند تقاضا می کند کە اکثر سالمندان استان قادر بە پرداخت ان نیستند. با گشتی در سطح شهر می توان دەها سالمند این استان را در کنار پیادە روها مشاهدە کرد کە مجبور شدەاند برای زندە ماندن بە تکدی گری و یا دست فروشی اجناسی مانند کفش و یا لباسهای کهنە خود روی بیاورند.

جمعیت حقوق بشر در همین رابطە با یکی از این افراد مصاحبەایی داشت. او گفت کە ٧٣ سال سن دارد در کنار پیادە رو در نزدیکی میدان شهر در گوشەایی جلو افتاب روی زمین نشستە است او میگوید فرزند و یا خانوادەایی ندارد، تنها فرزند او کشتە شدە و چند سال پیش همسر وی نیز فوت کردەاست. او می گوید تا چند سال پیش کە توان کار را داشت کارگر روز مزدی بود، در ادامە می گوید کە سازمان خدمات اجتماعی ماهانە بە او حدود ٤٠٠ هزار تومان پول پرداخت میکند، کرایە خانەایی کە در ان زندگی میکردە است  ٣٠٠ هزارتومان بودە ولی چون توان پرداخت ان را نداشتە است. صاحب خانە با دریافت مجوز از دادگاە او را از خانەام بیرون انداختە.  او تمام زمستان را در گاراژ سپری کردەاست.  او در پایان با کشیدن اهی گفت این هم اخر عاقبت من است.

طبق امار مدیر کل بهزیستی کردستان در سال ١٣٩٢ حدود ٢١ هزار از شهروندان استان کورستان  سالمند می باشند. طبق گفتەی مدیر کل بهزیستی استان کردستان سید صباح قریشی کە این ارگان تنها قادر بە پوشش پنج هزار نفر از سالمندان این استان می باشد. در همین رابطە مژگان مشفق معاون توانبخشی بهزیستی از ناکافی بودن مراکز درمانی و خدماتی،ناکافی بودن درامد ماهیانە،اکثر سالمندان استان کورستان وعدم مسکن مناسب سخن بەمیان اوردە است. شاخص سالمندی در این امار سن بالای ٦٠ می باشد.

لازم بە ذکر است کە استان کرماشان ، کوردستان و ایلام بترتیب از استانهایی هستند کە کمترین شهروندان ان تحت پوشش بیمەهای تامین اجتماعی قرار دارند

جمعیت حقوق بشر کردستان با تکیە بر اصل ۲۵ منشور حقوق بشرکە اذعان دارد هر کس حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی برای تندرستی و رفاە خود و خانوادەاش از جملە خوراک،پوشاک،مسکن،و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را داردو در مواقع بیکاری، بیماری،پیری و سایر موارد حق برخورداری از تامین دارد این وضعیت را مغایر حقوق بشر میداند و محکوم میکند و خواستار تغییر ان از سوی جهوری اسلامی ایران است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160403