اعتصاب/ رامين حسين پناهى لبهاى خود را دوخت

KMMK: يكشنبه ٤ شهريورماه ١٣٩٧ شمسى ، زندانى سياسى كورد “رامين حسين پناهى” در اعتراض به وضعيت خود با دوختن لبهايش ادست به اعتصاب غذا زده است.

به نقل از گزارش ، نامبرده دليل دوختن لب و اعتصاب غذاى خود را در نامه اى كه به مسئولان زندان داده بدين صورت بيان كرده است : درخواست أعاده دادرسي ، درخواست مجدد تشكيل دادگاه ، تفكيك جرايم بر اساس ماده ٧ آيين نامه تفكيك سازمان زندانها و برگرداندنش به زندان مركزى ایران در شهر سنه.

جمعيت حقوق بشر كوردستان