مراسم چهلم شهید اقبال در شهر پنجوین برگزار شد

مراسم چهلم شهید اقبال در شهر پنجوین برگزار شد و پیام جمعیت حقوق بشر کوردستان از سوی عدنان رشیدی عضو شورای رهبری kmmk در این مراسم قرائت شد، متن پیام بدین صورت بود

جمعیت حقوق بشر کوردستان

چهل روز از ترور رفیق و دلسوز زندانیان سیاسی، مدنی و فعالان حقوق بشر و انسانیت و عضو شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان گذشت.

اقبال مرادی مدت ۱۰ سال بدون وقفه و مداوم در زمینه دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مدنی، فعالیت خستگی ناپذیری در جمیت حقوق بشر کوردستان را گذراند.

رفیق اقبال تاریخ و آزمون از خود گذشتگی بود، در مدت چهل سال از فعالیت انقلابی خود ده ها بار با تهدید، شکنجه، زندان و ترور روبرو شد، اما هر بار شجاعانه و مقاوم به فعالیت خود ادامه داد، همیشه روحیه بالایی داشت و بدون وقفه به تلاش و مبارزه خود در زمینه حمایت از حقوق بشر و احقاق ان ادامه میداد و خواستار حقیقی حقوق زندانیان بود.
جمهوری اسلامی ایران سالهاست، آگاه به توانایی و مبارزه و مقاومت رفیق اقبال بود، به همین دلیل سعی در ترور رفیقمان را داشتند.

ترور مخالفان جمهوری اسلامی، از سوی این حکومت حرکتی مشروع و فکری قلمداد شده است و در اوایل انقلاب ملیتهای ایران تاکنون این حرکت غیر انسانی در برخورد با صدای آزاد به کار گرفته میشود.

ترور در داخل و خارج مرزهای ایران، مانند تاکتیک و استراتژیی که توقف موقت دارد و پایان ندارد و تاکنون ادامه دارد.

وقتی به تاریخ ترور در ایران مینگریم، میبینیم که صدها عضو، کادر، هوادار،  مبارز و رهبر از سوی جمهوری اسلامی ایران با روشهای غیر انسانی شهید شده اند.

ما به عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان در اولین لحظات شهید شدن همکار و رفیقمان اقبال مرادی این حرکت غیرانسانی را محکوم  و با تماس و اعلامیه، سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری در سطح جهانی را از ترور عضو شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع کرده ایم و خواستار تحقیق و بازداشت عاملان ترور رفیق اقبال از حکومت اقلیم کوردستان شده ایم.

در اینجا نیز، در مراسم چهلم شهید اقبال، از مسئولین مرتبط حکومتی در جنوب کوردستان خواستاریم، عاملین این عمل غیر انسانی در اسرع وقت دستگیر کرده و در دادگاهی عادل به سزای اعمال خود برسند.

با مشخص شدن مشخصات عاملین این ترور که با فرمان جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، جمعیت حقوق بشر کوردستان با به جریان انداختن پرونده شهید اقبال و با کمک نهادهای حقوق بشری در سطوح بین المللی، تلاشهای خودرا بدون توقف ادامه خواهد داد، تا زمانی که این اقدام جمهوری اسلامی ایران از سوی دادگاههای ذیربط به سزای اعمال خود نرسند.

در آخر ما به عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان عهد دوبار میبندیم تا رسیدن به اهداف همکار و رفیق شهید که زندگی وی سرشار از آزادی و برابری بود مبارزه خود را بدون وقفه ادامه خواهیم داد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان