آرام فتحی روزنامه نگار و شاعر کورد محاکمه میشود

KMMK:روز ۲۶ شهریور ماه در یکی از شعب دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه در شرق کوردستان جلسه تجدید نظر آرام فتحی روزنامه نگار و شاعر کورد برگزار میشود.

آرام فتحی در روز ۵ دی ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی بازداشت شد و پس از گذشت مدت بازداشتش در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات روانه دادگاه شد و به دوسال زندان به اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ” محکوم شد.

اتهام وارده به نامبرده به علت شرکت در کمپین ” نه به جاده های مرگ” و ” نه به کشتار کولبران” بوده است، همچنین نوشتن در ماه نامه چیا یکی دیگر از اتهامات وارده بوده است.

نامبرده با شروط مراقبط و تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد، در روز ۲۶ شهریور ماه جلسه دادگاهی تجدید نظر وی برگذار میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان