شاعر کورد، ژاکان ملکشاهی تهدید به مرگ شد

KMMK:
اداره اطلاعات ایران در ایلام، شاعر کورد به نام حسین باقری متخلص به ژاکان باران ٣٦ ساله اهل شهرستان ملکشاهی را تهدید به مرگ نمود.
در نامه تهدیدآمیز ارسال شده به این شاعر کُرد آمده است: “جناب ژاکان با هر اسم سنی که دوست داری دعا کن که در دادگاه محکوم بشی و‌ زندانیت کنند وگرنه جوری تکه تکه آن میکنیم که درس عبرتی برای دیگر شاعران کورد و منافق بشه.
غلط میکنی که شعر سیاسی بگویی و مردم را از راه بدر کنی.
همه جا دنبالتیم، تو اولین فرصت به جایی میفرستیمت که قاسملو و فرزاد کمانگر دیگر تروریست‌ها را فرستادیم.”

در همین رابطه این شاعر کورد نامه ای سرگشاده در این رابطه منتشر نموده است که جمعیت حقوق بشر کوردستان آن را عیناً بازنشر میکند:

با عرض سلام و ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی.

همانطور کە اعلام کردم امروز مورخ 24/5/97 قرار بود آخرین جلسەی دادگاە بندە و تقدیم دفاعیەی بندە باشد کە باز هم بە تعویق افتاد و در تماسی کە عصر دیرز با بندە و وکلایم گرفتە شد، بە هفتەی آیندە موکول شد.

در صحبتها و مشاورەهایی کە در مورد این همه تعلل در مورد وضعیت پروندە داشتم؛بە این جمع‌بندی رسیدەام کە نهادهای امنیتی و دستگاە قضا بە دلیل نداشتن مدرک متقن بە جمع‌بندی در مورد پروندە کە بتواند بندە رو مجرم معرفی کند نرسیدەاند؛لذا دست نگەداشتەاند کە بە زعم خود یا خطایی از بندە سر بزند یا مدرکی بسازند!!! بە این هم اکتفا نشدە است و همزمان با موارد ذکر شدە باز هم تهدید را چاشنی کار کردەاند،تهدیدها وارد فاز جدیدی شدە؛از تهدید بە حذف فیزیکی بە تهدید خانوادە و فامیل هم کشیدە شدە است.

از قضا سرکنگبین صفرا فزود!!! در تازەترین تهدیدی کە متوجە بندە شدە بەصورت مستقیم از طریق یکی از اقوام بندە کە خود نیز عضو یکی از نهادهای امنیتی است؛احضار شدە و از ایشان خواستەاند کە بە خانوادە اعلام کنند کە در صورتی کە بە فعالیتهای خود پایان ندهم این وضعیت رو تحمل نخواهند کرد و نە تنها اقدام بە حذف فیزیکی بندە کردە بلکە خانوادەم را نیز بە جرم همدستی و همراهی با من دادگاهی و زندانی خواهند کرد. ((لازم بە ذکر است کە این اولین بار نیست کە این شخص را احضار و خواستار توضیح نسبتش با اینجانب رو جویا شدەاند؛لذا ایشان از نسبتش با اینجانب و خانوادە اعلام برائت کردەاند(خواهان عدالتم از دین کە خارج نشدەام) و بعد از رساندن پیام این موضوع را مطرح نمود کە دیگر با خانوادەی ما رابطەاش را قطع خواهد کرد)) فارغ از عملی یا غیر عملی شدن این تهدیدها؛سخن بر سر تنش و جنگ روانی است کە نهادهای امنیتی علیە بندە و خانوادە بە راە انداختە است،سوال اساسی کە از متولیان دستگاە قضا و نهادهای امنیتی دارم این است کە بە موجب قانون،نهادهای امنیتی مجاز هستند کە اینگونە بندە و خانوادە را مستقیم و غیرمستقیم تهدید بە مرگ کنند!؟ این در حالی است کە پروندەی اینجانب هنوز در مرحلەی بازپرسی است و مختومە نشدە تبرئە یا مجرم بودن شناختە شدن بندە هنوز بە اثبات نرسیدە و بە صدور رآی منتج نشدە است،کە اینگونە آماج تهدید قرار گرفتەام؛ضمن اینکە در مواردی هم از اینجانب رفع اتهام شدە است.

آیا جواب شعر،شمشیر است؟
آیا جواب عدالت‌خواهی،ظلم است؟

ای کاش میترسیدم؛و یا پا پس میکشیدم….اما با اینگونە فشارها و تهدیدها نە میترسم و نە عقب‌نشینی میکنم
ژاکان باران ملکشاهی
جمعیت حقوق بشر کوردستان