احضار فعالين كورد كانالهای تلگرامى به اطلاعات سپاه

KMMK:دو تن از فعالين و مديران كانالهـاى خبرى سقز، (روداو و شار سقز) به اطلاعات سپاه در اين شهـر احضار شده و مورد بازجويى قرار گرفتند.

فردين مصطفايى مسئول كانال خبرى سقز روداو و ناصر بهـرام پور، مدير كانال شار سقز توسط اطلاعات سپاه ایران در این شهـر شرق کوردستان احضار شده و در ارتباط با انتشار اخبار مربوط به مسدود شدن معابر كولبران مورد بازجويى و تهـديد قرار گرفتند.

ادامه خبر حاكى از ان است كه اين دو فعال تلگرامى با احضار به شعبه ١ دادسراى ایران در سقز با تشكيل پرونده قضايى مواجه شدند.

شايان ذكر است كه كانالهـاى خبرى تلگرامى اخبار فرهـنگى، اجتماعى و اقتصادى شرق كوردستان را پوشش مى دهـند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان