مشكلات حاد زلزله زدگان معلول در كرماشان 

مشكلات حاد زلزله زدگان معلول در كرماشان

KMMK:

تعداد ١٤٥ شهـروند معلول و قطع نخاع فقط در شهـرستان سرپل ذهـاب وجود دارد كه از بودن هـر گونه امكاناتى محروم مى باشند.
در جريان زلزله ابان ماه گذشته در كرماشان تعداد زيادى از ساكنين اين مناطق قطع نخاع و معلول شده اند.

تنهـا در شهـرستان سرپل ذهـاب تعداد ١١٨ نفر دچار معلوليت جسمى و تعداد ٢٧ نفر قطع نخاع شده اند. اين افراد معلول على رغم مشكلات اياب و ذهـاب به دليل عدم توانايى در خريد ويلچر، حتى در استفاده از سرويس هـاى بهـداشتى و استحمام در رنجند.

قابل ذكر است كه در مناطق زلزله زده كرماشان فقدان مديريت صحيح و ساختارهـاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى از عواملى هـستند كه باعث شده وقوع يك حادثه طبيعى در يك منطقه، تبديل به فاجعه اى بزرگتر از خود مبدل شود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان