انفجار مین منجر به قطع پای کولبر کورد شد

انفجار مین منجر به قطع پای کولبر کورد شد
KMMK:
یک شنبە ۲۱ مردماە ۹۷ یک کولبر ۳۱ سالە بە نام صبور یاری اهل روستای شمشیر از توابع اورامانات، در مرز شوشمە نوسود بر اثر انفجار مین یک پای خود را از دست دادە و بە شدت زخمی شدە است.
قابل ذکر است که مدیرکل مدیریت بحران ایران در کرماشان نیز از قطع شدن پای مرد جوان براثر انفجار مین در شهرستان پاوه خبرداده است .

ساکنین مناطق روستایی در شرق کوردستان در معرض خطر این مینها بوده و زندگی آنها و دامدو طیور آنها با مشکلات زیادی روبرو شده است.
قابل ذکر است که حکومت ایران میادین بزرگی را در مناطقی از شرق کوردستان ایجاد کرده است، این میادین مین سالانه ده ها قربانی میگیرند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان