ترکیە سوای کشتار کوردهای شمال کوردستان خانە و املاک آنان را نيز تصاحب مى كند

دولت ترکیە جدایی از قتل عام و کشتار کوردهای شمال کوردستان خانە واملاک آنان رانيز تصاحب مى كند

پس از افزایش جنگ و تعرضات دولت ترکیە علیە شهروندان کورد در شمال کوردستان،دولت این کشور درپی تصاحب مال واملاك مردم است.

طبق گزارش منتشر شدەی سایت خبری(knn) حکومت ترکیە خواهان تصاحب بيش از ٦٠٠٠ باب خانه ى شهروندان كورد شده است، اتاق وکلای شهر دیار بکر خواهان توقف این حکم شدەاست.

پس از اعلام منع رفت وامد در مناطق نسیبن، گور و جزیرە درشمال کوردستان حملە دولت بە این شهرها گسترش یافت. حال هیأت انجمن وزیران حکم تصاحب خانه هاى اين مناطق را صادر كرده است.

در همين رابطه در  منطقه سوور آمد(دياربكر)تعداد هزار و۳٠٠ باب خانه نيز كه تعداد زيادى از آنها متعلق به شهرداری میباشند، مشمول اين حكم مى شوند.در مقابل اتاق وكلاى شهر آمد از هيأت بلند پایەی حکومت خواستە است کە حکم مذكور متوقف و دستور لغو آن در دادگاەصادر شود.

مسئول حقوق بشر شعبەی آمد”رايجى بيلجى” نيز در اين باره گفت:دولت با استفادە از تصاحب خانه واملاك شهروندان هدف از بين بردن آثار تاريخى اين منطقه را دارد.
هم زمان نورسل آى دوغان پارلمانتار حزب ه د پ اعلام کە سازمان یونسکو باید بە مثابه شهر تدمور سوریەدر بارە سوور آمدنیز موضع بگیرد.

در این رابطه رؤساى مشترك آمد نيز اذعان داشتند کە جهت توقف این حکم باید با مسئول حقوق بشر آمد نشستی برگزار کنند.
اعلام منع رفت و امد،توپ باران کردن شهرها، کشتار و قتل عامل مردم عادی،ویران کردن بناهای تاریخی و…نقض آشكار حقوق بشر و ازبين بردن آسايش وحقوق به حقه ى ملت كورد توسط دولت تركيه مى باشد.

طبق تمامى مصوبات حقوق بشرى،قوانين جنگی، وهمەی قوانین بین المللی کە برای صلح و احترام بە شأن انسانیت در دنیا منتشر شدە است دولت ترکیە مرتکب جنایت علیە بشریت و جنایت جنگی شدە است.