اسامی بیش از دو هزار نفر از اعدام شده گان کوردستان در دهه شصت توسط حکومت ایران

جمعیت حقوق بشر کوردستان اسامی بیش از ٢ هزار نفر از اعدام شدگان دهە شصت کوردستان توسط حکومت ایران را بە شرح زیر منتشر مینماید. جانباختگان شامل  روشنفکران،  دانش اموزان  و دانشجویان،  فعالان مدنی و سیاسی،  اعضا و هوادارن  احزاب سیاسی، گروهای اجتماعی و مردم عادی  بوده‌اند که توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدەاند. اعدام این افراد  در مکان های گوناگون همچون منازل شخصی،  دادگاهای صحرایی انجام شدە است. این افراد هیچ گونە فرصتی برای دفاع از خود نداشتە و در موارد بسیار کمی کە در ابتدا حکم اعدام توسط دادگاە انقلاب صادر شدە، محکومین هیچ گونە فرصتی برای دفاع از خود نداشتە و از حق دسترسی بە وکیل محروم بودەاند.

باتوجە بە اینکە هیچ گونە پروسە قضایی در مورد این جانباختگان انجام نگرفتە است، همچنین عدم وجود دادگاە صالح مورد تایید مردم و منطبق با استانداردهای بین المللی، عدم وجود پروسە بازجویی، دادگاهی و محرومیت از داشتن حق دفاع و دسترسی بە وکیل، این اعدامها را ترور و قتل دولتی دانستە و آن را مصداق جنایت علیە بشریت میداند کە جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت کوردستان و سایر ملل مرتکب شدە است.

قابل ذکر است کە این لیست کامل نبوده و جمعیت حقوق بشر کوردستان در  تلاش است که اسامی تمامی جانباختگان کورد در دهه شصت را جمع آوری نماید.  بە همین جهت  از کسانی که از جانباختگان این دورە زمانی  اطلاعاتی در اختیار دارند، درخواست داریم که با ارسال اطلاعات خود،  ما را در تکمیل و ثبت این لیست یاری نمایند.

لطفا اسامی را از طڕیق   info@kmmk.info   برای ما ارسال نامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

نام خانوادگینامسنشغلوضعيت تأهلتاريخ مرگمحل مرگنحوه مرگ هويت سازمانی
اﷲ بيکهمايونمجرد1361/11/26سقزتيرباران مبارزان کمونيست
اﷲ وردیسکينه181361/03/00تيرباران مبارزان کمونيست
اﷲ ياریحسيناستوار يکمسال 60 مبارزان کمونيست
ابائیکرمسال 60 مبارزان کمونيست
ابراهيمیمهدیمجردزمستان 60ملايرتيربارانآرمان مستضعفين
ابراهيمیحامد16 مبارزان کمونيست
ابراهيمیخسرومتاهل1362/05/22تيرباران مبارزان کمونيست
ابراهيمیصمد22متاهل1362/05/22تيرباران مبارزان کمونيست
ابراهيمیمحمدرضا ( کمال ) مبارزان کمونيست
ابراهيمیوحيدمتاهلآرمان مستضعفين
ابراهيمی شرفمتاهل1360/08/00مهابادترورآرمان مستضعفين
ابواحسنیخليل20متاهل1360/12/00سنندجتيربارانپيکار
ابوالبائیبهروز1360/08/05مهابادپيکار
ابيضکريم24مجرد1361/03/07کرماشانتيربارانپيکار
آتش افروزگيتی221361/12/09تيربارانپيکار
آتش افروز( سالاری نريمان( تقی )24تيربارانپيکار
آتش پورسيد علیارتشیمجرد1360/06/07کرماشانتيربارانپيکار
آتشی مهدویشاهرخ1361/12/09تيربارانپيکار
اتکالیمحمد1360/05/25پيکار
اجتهادیحسينمتاهلسال 60تيربارانپيکار
آجيلیرضا23متاهلتابستان 62تيربارانپيکار
احدیجلال27دبيرمجرد1360/09/00تيربارانپيکار
احسان فرمجيد1360/06/00تيربارانپيکار
احسانیناهيدسال 60پيکار
احمد راجیحسن26دبيرتابستان 60تيربارانپيکار
احمدونديوسف19متاهلتيربارانپيکار
احمدیهوشنگ1361/05/19اروميهتيربارانپيکار
احمدیبتولمجرد1360/07/03بروجردتيربارانپيکار
احمدیحسنمجرد1360/07/29بروجردتيربارانپيکار
احمدیمحمد18مجرد1361/04/30خرم آبادتيربارانپيکار
احمدیابراهيم231360/08/27سنندجتيربارانپيکار
احمدیابوبکرپيکار
احمدیاحمد1360/04/00تيربارانپيکار
احمدیحميراپيکار
احمدیستارمتأهل باردار تيربارانپيکار
احمدیقدرت18مجردحلق آميزپيکار
احمدیمحمد49بازاری1360/04/00تيربارانپيکار
احمدیمنيره1361/11/00تيربارانپيکار
احمدی سياهپوشحميد رضا181360/05/23پيکار
احمدی نيامحمد کاظم1360/10/00پيکار
احوايینادرپيکار
اخضریدبير1360/07/03بروجردتيربارانپيکار
اخگرمجتبی34مکانيک1362/02/15توفان
اخلافیوحيد25تابستان 61زير شکنجهتوفان
اخلاقینسترن1364/02/00توفان
ادب آوازحسين26کارمند1360/09/00تيربارانجنبش انقلابی زحمتکشان
ادريسیاحمد1361/02/00زير شکنجهجنبش انقلابی زحمتکشان
آذرحسينمجرد1361/05/09کرماشانتيربارانچريک فدائی
آذرنوشين1361/05/09کرماشانتيربارانچريک فدائی
آذریداريوشمتاهل1361/06/02کرماشانتيربارانچريک فدائی
آرامجمال211362/05/00تيربارانچريک فدائی
اربابیغلامرضادبير1361/06/02سنندجچريک فدائی
ارجمندمحمد حسينمجرد1361/05/09کرماشانتيربارانچريک فدائی
ارجمندمحمد خليل1361/06/02کرماشانتيربارانچريک فدائی
اردانچیمحمدزير 18تابستان 60تيربارانچريک فدائی
اردکلیايرج1362/06/00تيربارانچريک فدائی
اردلانعلیمجرد1364/04/15کوردستانتيربارانچريک فدائی
ارفعیزهرا1361/06/02تيربارانچريک فدائی
ارکانوفا1361/03/07کرماشانتيربارانچريک فدائی
ارممحمدرضا1360/06/31بروجردتيربارانچريک فدائی
اروسويیدکترکوردستانحزب دمکرات
آريائیمسعود1363/02/27حزب دمکرات
آرين پورآرياحزب دمکرات
آزادفرح1361/08/06اروميهتيربارانحزب دمکرات
آزادیمحمدحسن1363/09/23اروميهتيربارانحزب دمکرات
آزادیعبدالعلی241362/04/00حزب دمکرات
آزمودهفخری1361/05/25کوردستانتيربارانحزب دمکرات
آسان ( آثار )مهوش1360/05/24کرماشانتيربارانحزب دمکرات
اسبقیرحمانکارگرمجرد1362/03/00سردشتتيربارانحزب دمکرات
استادنظرمرد17مجردبهار 61کرماشانتيربارانحزب دمکرات
استادینيره1360/08/02مهابادتيربارانحزب دمکرات
استانیحسن1361/05/17مياندوآبتيربارانحزب دمکرات
آسخحميدرضا161360/09/24سنندجتيربارانحزب دمکرات
اسدمسعود151362/05/01اروميهتيربارانحزب دمکرات
اسدنژادصفيه241360/08/08مهابادحزب دمکرات
اسدیجمشيد201362/05/01اروميهتيربارانحزب دمکرات
اسدیفتح اﷲ1360/04/05اروميهتيربارانحزب دمکرات
اسدیاکبر1361/02/24مريوانتيربارانحزب دمکرات
اسدی1360/08/06مهابادتيربارانحزب دمکرات
اسدیکاظم231363/09/20تيربارانحزب دمکرات
اسدیمحمد21حزب دمکرات
اسدیمژگان17حزب دمکرات
اسديانحنيف1362/05/01اروميهتيربارانحزب دمکرات
اسديانانشاء اﷲ1361/03/10سنندجتيربارانحزب دمکرات
اسديانتوکل30مهندس1361/12/09تيربارانحزب دمکرات
اسعدیحسام1362/11/21بيجارتيربارانحزب دمکرات
اسعدی مقدمجهانشاه1361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اسفندياریاحمد1363/05/01کوردستانحزب دمکرات
اسفندياریعلی اکبرکوردستانحزب دمکرات
اسکندرپورفرشته17کوردستانحزب دمکرات
اسکندریپروانه ( مرضيه )23کوردستانحزب دمکرات
اسکويیسيدحسينسرباز وظيفه1360/06/07بانه ـ سردشتحزب دمکرات
اسلامیفرخدبير1361/08/22اروميهتيربارانحزب دمکرات
اسلامیکريممجردسال 61اروميهتيربارانحزب دمکرات
اسلامیعزت451362/11/21بيجارتيربارانحزب دمکرات
اسلامیبيژنديواندرهتيربارانحزب دمکرات
اسلامی زادهمصطفی1361/09/25سقزتيربارانحزب دمکرات
اسلامی غينیحسين1361/10/07سنندجتيربارانحزب دمکرات
اسماءنورمحمد1361/12/05کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اسماعيل زاده سليمان1361/12/05کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اسماعيلیمحمدمتأهل 2 فرزند1362/11/00اروميهزير شکنجهحزب دمکرات
اسماعيلیمنيژه22متأهل 2 فرزند1362/11/00اروميهزير شکنجهحزب دمکرات
اشتریمهدیمتاهل1361/06/00اطراف بانهانفجار مينحزب دمکرات
اشجع مهدویشاهرخمتاهل1361/06/00اطراف بانهانفجار مينحزب دمکرات
اشراقیپروين24متاهلسال 61سنندجحلق آميزحزب دمکرات
اشکوریکبریمتاهلسال 61سنندجحلق آميزحزب دمکرات
اشليننادر1363/08/00سنندجتيربارانحزب دمکرات
اصالتجمشيد40دبيرمتأهل 5 فرزندپائيز 63کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اصبریرمضان26معلم1361/09/17سردشتتيربارانحزب دمکرات
اصغر نژادامير221361/12/15پيرانشهرتيربارانحزب دمکرات
اصفهانیمنصور1360/01/18بانهحزب دمکرات
اصفهانیمحمود1363/10/13شمال کردستانحزب دمکرات
اصفهانیسيد ملا عباس1361/07/24کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اصفهانی زادهسعيد1363/09/20تيربارانحزب دمکرات
آصفیسيد امير1363/06/00بانهحزب دمکرات
اصلساسان1360/08/26مياندوآبتيربارانحزب دمکرات
اصلانیشاهين1361/05/25اروميهتيربارانحزب دمکرات
اصلانياقيصرمعلم1361/05/17مياندوآبتيربارانحزب دمکرات
اصلی جمشيدباطری سازديواندرهتيربارانحزب دمکرات
اعتضادمحمد1361/09/17سردشتتيربارانحزب دمکرات
اعظمیشکراﷲ631362/11/21بيجارتيربارانحزب دمکرات
اعظمیفريدون301360/08/27مهابادتيربارانحزب دمکرات
اعمیفاطمهکوردستانحزب دمکرات
افتخاریمرتضی27دبير1361/08/03اروميهتيربارانحزب دمکرات
افتخاری صارم الدين 241362/05/28جاده اروميهحزب دمکرات
افراسيابیاسدمجردسال 62مهابادتيربارانحزب دمکرات
آفرينتيمور1360/11/15سنندجتيربارانحزب دمکرات
افسریيوسف(سيدمحمد)28دبير1361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
افشارناهيد1360/11/17بانهتيربارانحزب دمکرات
افشارصادقپزشک1360/11/15سنندجتيربارانحزب دمکرات
افشار چمن آبادیعلی1361/10/07سنندجتيربارانحزب دمکرات
افشارلوبهناز251363/05/25اروميهتيربارانحزب دمکرات
افشارنسبمرد221360/05/25اروميهتيربارانحزب دمکرات
افشارنسبمرد1361/03/05سنندجتيربارانحزب دمکرات
افشاریعزت اﷲ27دبير1363/03/10سنندجتيربارانحزب دمکرات
افشين محمد1362/11/20بيجارتيربارانحزب دمکرات
افندیحسين1363/06/00بانهحزب دمکرات
آق چمناسماعيل1360/10/18کوردستانتيربارانحزب دمکرات
آقابابائیعباس1361/09/17سردشتتيربارانحزب دمکرات
آقاجان پورزهرا1361/10/14بانهتيربارانحزب دمکرات
آقاجانیمصطفی231361/10/14بانهتيربارانحزب دمکرات
آقاعلی گلبهرام1360/08/08مهابادتيربارانحزب دمکرات
آقائیرسول271362/01/00کرماشانحلق آميزحزب دمکرات
اقتداریاحمد201361/05/25کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اقدسیمحمدامينحزب دمکرات
اکبر پورولی281360/09/25سقزتيربارانحزب دمکرات
اکبریمسعود1361/06/10اروميهحزب دمکرات
اکبرینعمت اﷲکوردستانحزب دمکرات
اکبریخسرو متأهل 21 فرزندپائيز 60زير شکنجهحزب دمکرات
اکبری غلام1361/08/03اروميهتيربارانحزب دمکرات
اکبری مردمعلممتأهل 3 فرزند1362/10/17اروميهزير شکنجهحزب دمکرات
اکبری داريوش21مجردسال 62سردشتتيربارانحزب دمکرات
اکرمیهوشمند1361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
اکوانفريدون1362/05/01اروميهتيربارانحزب دمکرات
اکوندپورعلیبانهحزب دمکرات
آل بيگیمرد22ساندويچ فروشزمستان 62بانهحزب دمکرات
آل طاهرمرضيه191360/08/27مهابادتيربارانحزب دمکرات
آل کنعانيداﷲ1360/09/29اروميهتيربارانحزب دمکرات
الفتمحمدرضا18سال 62بانهحزب دمکرات
الماسیمحمدرضا201360/08/08مهابادحزب دمکرات
المی پناهفريبا231361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
الهیايرج1361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
الوان يگانهجواد1361/05/08سردشتحزب دمکرات
الوانیداودحزب دمکرات
آمان دوریعبداﷲ23کاسب1360/11/15سنندجتيربارانحزب دمکرات
امجدی23متاهل1362/02/00کرماشانتيربارانحزب دمکرات
آموزگارعباس1361/12/09تيربارانحزب دمکرات
اميد خليلیعلیکرماشانتيربارانحزب دمکرات
اميدیمسعود22کارگر1361/09/06اروميهحزب دمکرات
اميدی زادهمحسن201361/03/10سنندجتيربارانحزب دمکرات
اميرشاه کرمیشمس الدين1363/10/13کوردستانحزب دمکرات
اميرفروزانکريممتاهل1363/10/15صوما ( کوردستان )خمپارهحزب دمکرات
اميرکنیمنصور1361/01/09تيربارانحزب دمکرات
اميریسهيلا1363/05/25اروميهتيربارانحزب دمکرات
اميریمحمودسال 62کوردستانحزب دمکرات
اميریمسعود261363/03/21تيربارانحزب دمکرات
اميریناهيد1361/12/26افشار(آذربايجان) تيربارانحزب دمکرات
امينفرشيد1360/09/24اروميهتيربارانحزب دمکرات
امينیرئوف1362/11/20کوردستانتيربارانحزب دمکرات
امينیفرشيد1361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
امينی فرشته191361/12/26کوردستانتيربارانحزب دمکرات
انباردارانمجرد1361/03/00کرماشانزير شکنجهراه کارگر
انصاریسعيدمتاهل1363/02/25تيربارانراه کارگر
انور نيک رأیمحمد181360/09/25سنندجتيربارانراه کارگر
اهرابیمهندس1360/07/10بروجردراه کارگر
آورحميد221360/06/31بروجردتيربارانراه کارگر
اورگنجیحسينراه کارگر
اورنگ آوازحسينکارمندسال 63تيربارانراه کارگر
اوسطینقی35راه کارگر
اوفچه مسجدیاسماعيلراه کارگر
ايپک چیسيروس35دبيرمتاهلسال 62خویتيربارانراه کارگر
ايثاریمحمودمتاهل1362/11/04خویتيربارانراه کارگر
ايثمنادر1362/06/06تيربارانراه کارگر
ايراقمحسنمتاهل1362/11/11تيربارانراه کارگر
ايرانپور1360/06/01تيربارانراه کارگر
ايروانیمهناز(فرحناز)17راه کارگر
ايزدیپرويزراه کارگر
ايزدیسينا28متأهل 1 فرزند1362/08/07تيربارانراه کارگر
ايزدی يارميترا1361/05/31کوردستانانفجار مينراه کارگر
ايمانیاحمد1360/09/08 مبارزان کمونيست
ايمانیمنصور231360/09/29 مبارزان کمونيست
ائمتیرجب30آزادمتأهل 1 فرزند1361/11/02تيرباران مبارزان کمونيست
باباجانيانمحمد علاء الدينبهار61تيرباران مبارزان کمونيست
باباحاجيانخالدزمستان 60تيرباران مبارزان کمونيست
بابايیاحمد1360/11/22اروميهرنجبران
بابايیحيدر1360/11/22اروميهرنجبران
بابايیشهناز23متأهل 2 فرزند1360/05/14دزفولتيربارانرنجبران
بابايیمريم1361/10/19کوردستانرنجبران
بابلی زرين قبايیمحمد23متأهل 1 فرزند1360/04/16رستم کلاء بهشهر تيربارانرنجبران
باج اوغلیمحمدمجرد1364/02/13ميانهتيربارانرنجبران
باجلانیهوشنگمتاهل1360/09/03خرم آبادزنده سوزاندنفدائی
باجلانیسيروس251360/10/14فدائی
باچه سووریشريفمتاهلپائيز 60خرم آبادتيربارانفدائی
باختهاحمدمتاهل1361/02/21خرم آبادتيربارانفدائی
باخويشعنايت ( ابوذر )26کارگرمجرد1360/08/00خرم آبادتيربارانفدائی
بادرنگیعلیمتاهل1361/04/30خرم آبادتيربارانفدائی
بادمسيحاشادپور231360/06/17فدائی
بازی زادهخليلبروجردتيربارانفدائی
باشکوهعربعلی1360/09/23فدائی
باغبانینادر20پائيز 62خویتيربارانفدائی
باغچه دوسترقيهمجرد1362/05/00تيربارانفدائی
باغدارحسينیمحسنمجرد1360/05/29رزاب مريوانزير شکنجهفدائی
باقرپورمسعودمجردتابستان 61خویتيربارانفدائی
باقرخانیمجرد1361/06/22سنندجتيربارانفدائی
باقرزاده خسرويه ثانیمحمد1360/07/20فدائی
باقریغلامعباس25مجرد1360/07/22بروجردتيربارانفدائی
باقریمرد211361/06/02کرماشانتيربارانفدائی
باقریصادق1362/06/00تيربارانفدائی
بالاخان پورشهلامجرد1361/06/22سنندجتيربارانفدائی
بالائیناصر1361/08/04فدائی
بالديناحمدمجرد1360/07/22بروجردتيربارانفدائی
بالی خانیزهرا181360/04/01فدائی
بان مکرومی1360/04/01فدائی
باهوششهريار1360/09/24فدائی
باوفاشهينرئيس بيمارستان 1361/08/23تيربارانفدائی
باياندرحميدمعلممجرد1360/07/22ايلامتيربارانفدائی
بايزيدی گلسليمان1360/07/22بروجردتيربارانفدائی
بختياریمصطفیمتأهل 1 فرزند1360/06/22ايلامتيربارانفدائی
بختياریحميد1361/08/23شهرکردتيربارانفدائی
بختياریپوران201360/07/10فدائی
بختياریفرخ22معلم1360/05/03فدائی
بخش آبادیحميد1360/09/08فدائی
بخشائیجوادمجرد1360/11/00بروجردزير شکنجهفدائی
بخشندهشاهرخ1360/06/13فدائی
بداقیاحمدمجرد1361/07/02کرماشانتيربارانفدائی
بدریمصطفی17سال 61اسلام آبادغربتيربارانفدائی
بدریبهادر21معلممجردبروجردتيربارانفدائی
بدری18مجرد1360/06/15بروجردتيربارانفدائی
بدریمنصور191360/08/00خرم آبادتيربارانفدائی
بدری161360/06/02کرماشانتيربارانفدائی
بدریيعقوب171360/07/03فدائی
بدمیسيمين1360/08/22فدائی
بديعیرضا1360/09/03فدائی
برابرسبحان1360/07/02فدائی
براتیمجتبی1360/06/15مهابادتيربارانفدائی
برزگرمحمد حسين1360/08/00خرم آبادتيربارانفدائی
برناکفريدون28مجرد1362/05/13سقزتيربارانفدائی
برهان اشکوریرضا(رشيد)مجرد1360/09/16اسلام آبادغربتيربارانفدائی
بروجردیحسنمجرد1361/06/02کرماشانتيربارانفدائی
برومندمصطفی22سال 62فدائی
بريانیمسعودمجرد1360/07/28بروجردتيربارانفدائی
بزازوری20مجرد1360/06/14بروجردتيربارانفدائی
بسطاميهااحمد1361/04/21سنندجتيربارانفدائی
بشيراحمد30کاسبمتأهل 1 فرزند1360/07/22بروجردتيربارانفدائی
بقائینسرين 26مجرد1360/06/10تيربارانفدائی
بلايیناصر1361/10/13فدائی
بلقيس دختحسين1361/11/26تيربارانفدائی
بلورچیمحسن(سعيد)22مهندسفدائی
بلوریحميد1360/05/22اروميهتيربارانفدائی
بلوریخليلمجردپائيز 60اسلام آبادغربتيربارانفدائی
بلوريانکريم21مجرد1361/12/24سنندجتيربارانفدائی
بنانخسرومجرد1360/08/00خرم آبادتيربارانفدائی
بندیسيدضياءمجرد1360/05/13بروجردتيربارانفدائی
بندیحميدسال 61کوردستانفدائی
بنفشیمحمود1361/03/20فدائی
بنهانیرحيم241360/07/21فدائی
بنی احمدیاکرمتابستان 60تيربارانفرقان
بنی طباجوشقانیسيدعبدالمجيدسال 62تيربارانفرقان
بنی مهدینجف27مهندسمتاهل 3 فرزند1360/07/11سنندجتيربارانكوملە
بنی مهدیفاطمه1360/04/06تيربارانفرقان
بنی نجاريانحسن1360/08/05سقزکومله
به رایيونسطلبه1361/03/12سنندجتيربارانکومله
به روانپريچهر1360/08/26سنندجکومله
بهادری قشقايیمراد1361/09/20تيربارانکومله
بهاردوستعاطفه231360/06/22سنندجکومله
بهاردوستنرگس25مجردزمستان 60کرماشانتيربارانکومله
بهاردوستعباس1361/08/00زير شکنجهکومله
بهاريانجواد27کوردستانتيربارانکومله
بهبودیيوسفکارگر1360/09/03سنندجکومله
بهرامیبيزنکارگرمجرد1360/06/00سنندجکومله
بهرامی231360/10/00سنندجتيربارانکومله
بهرامیمحمد25معلممجرد1360/04/05مهابادتيربارانکومله
بهرامیصالح1362/06/05تيربارانکومله
بهراميانمنصورمجرد1360/08/02مهابادتيربارانکومله
بهرماناسماعيلکومله
بهروز عربعلی27متاهلتابستان 62تيربارانکومله
بهزادیقاسممجرد1362/05/23سقزتيربارانکومله
بهزادی پورمرتضیسال 62مهابادتيربارانکومله
بهشتیمنصور251360/07/11سنندجتيربارانکومله
بهلولیبهرام221361/06/10اروميهتيربارانکومله
بهمن پورجمال1360/06/10اروميهتيربارانکومله
بهمنیعباس261361/04/28اروميهتيربارانکومله
بهنازحميد1361/03/12سنندجتيربارانکومله
بهنام201360/09/03سنندجکومله
بوازمونهکمالسال 62سقزتيربارانکومله
بوداغیاحمد1361/04/23اروميهتيربارانکومله
بورکانیذبيح اﷲمتاهل1361/06/02سنندجتيربارانکومله
بوريریفرهادمتاهل1361/06/02سنندجتيربارانکومله
بوستانیمحمد23بانهتيربارانکومله
بوشهریعجم35کارمندسال 62تيربارانکومله
بوکانافسانهکومله
بولوردیعباس27مجرد1362/02/00سردشتتيربارانکومله
بی ريااباتریمحسن28معلمنقده ـ اروميهکومله
بی غمبهروز241360/12/25سنندجتيربارانکومله
بياتمردهمافر1363/03/10کرماشانانفجار مينکومله
بياتعلی24پاسدار نفوذیسال 62تيربارانکومله
بيتاسیيوسف1362/06/05حلق آميزکومله
بيرانوندحسين191360/07/11سنندجتيربارانکومله
بيژنیجهانگير231360/07/11سنندجتيربارانکومله
بيگدلیمهناز1360/09/03تيربارانکومله
بيگلریمصطفی1360/07/12سنندجتيربارانکومله
بيگلریکاميار1361/06/10کرماشانتيربارانکومله
بيگلوشاهرخکومله
پاسندهحسين1362/04/00تيربارانکومله
پاک فطرتعباس1361/05/03تيربارانکومله
پاک نيانسرين 20مجرد1362/03/24سنندجحلق آميزکومله
پرپين چیرضاسال 62تيربارانکومله
پرتویمهندس1361/06/24سنندجکومله
پرندآورجمال22کارگرمجردسال 62کوردستانتيربارانکومله
پرواکيومرث(محمود)231360/08/05مهابادتيربارانکومله
پروانهزنمجرد1362/11/22سنندجتيربارانکومله
پرورش پورمحمدزمستان 62تيربارانکومله
پری افشاریعباسمجرد1361/06/10کرماشانتيربارانکومله
پريوشیعباسمتاهل1360/07/11سنندجتيربارانکومله
پژمان(ميرزايی)رضا(محمدرضا)211360/06/23بانهتيربارانکومله
پستچیزهرامجرد1360/08/00زير شکنجهکومله
پناه بر خدامحبوب 211360/09/06ديواندرهحلق آميزکومله
پناهمندزن181363/03/09بانهکومله
پناهندهعبدالرحمانمجرد1361/06/24سنندجتيربارانکومله
پناهیسعيد1361/06/10اروميهتيربارانکومله
پناهیمحمدحسن1361/01/30بانه ـ سردشتتيربارانکومله
پناهی فرحسن1360/08/08مهابادتيربارانکومله
پنبه ایپزشک1360/08/05مهابادتيربارانکومله
پنجیحميد1360/09/29سنندجکومله
پهلوانمهدی1360/08/02مهابادتيربارانکومله
پهلوان زادهاصغر1361/04/12سنندجتيربارانکومله
پورآذری ( پورآزاد )مصطفیمجردپائيز 61سنندجتيربارانکومله
پوراللهيانمهدی1361/06/10اروميهتيربارانکومله
پورچمنیداريوش25مجرد1360/08/25مياندوآبتيربارانوحدت کمونيستی
پورخادمیجعفر1360/06/09
پورسامانیعزيزمجرد1360/07/20کرماشانتيرباران
پورسامانیمحمدرضازمستان 60ترور
پورسعيدیعباس40
پورسياه بيدیعلی ( امير )21مجرد1360/05/29ايلامتيرباران
پورشهبازلطف اﷲ21
پورعقيلیمحمدرضا19مجردتيرباران
پورقياسی(عزيزی)حاتممجرد1360/06/15کرماشانتيرباران
پورمحمدمحمد
پورمعتمدفهيمه241361/08/00سنندجتيرباران
پورمعتمدرحيمه23تيرباران
پورنوروزسيروس25مجرد1360/06/31بروجردتيرباران
پولادی1360/05/21
پيام دوستکاظممجرددزفولتيرباران
پيرانیرضامتأهل ( باردار )1360/09/18کوردستانتيرباران
پيربافیحسينمجرد1360/12/01کوردستانتيرباران
پيرميرانیبيژن
پيرهادیداود25راننده قطار0000/05/05
پيرويانآزاده1360/05/28
پيرويسیسيدمحمدعلی
پيریعيسی41جگرفروشمجرد1361/11/00تيرباران
پيريايیحسنمتاهلسال 62بروجردتيرباران
پيشه ورجعفر
تاپرورزهرهمجردتيرباران
تاجعلی فاميلهداود21کشاورزمجردسال 62تيرباران
تاجيکابراهيممجرد1360/07/03بروجردتيرباران
تاجيکحسين 1 فرزند1361/08/22خرم آبادتيرباران
تاديهحميرا
تالاروندمجيد
تامکمحمود
تبريزیزهره1362/07/00کوردستان
تخم افشانجواد20کارگر نانوامجرد1361/02/15کرماشانتيرباران
تدريسیحسينمجردپائيز 60خویتيرباران
ترابافجهمتأهل 3 فرزند1361/09/21زير شکنجه
تراب پوررقيهتيرباران
تراب پوررضايیراضيه1360/05/23بروجردتيرباران
ترابیبهراممجرددزفولتيرباران
ترابیتوفيق25
ترابیعبداﷲمتأهل 1 فرزندزير شکنجه
ترابیمرتضی
ترازودارعبداﷲ20متاهلسال 62تيرباران
ترجمهحسين1361/07/07
ترفيونمتاهل1360/09/25تيرباران
ترکمحمد19
ترکاشوند(ترکاوند)مجتبی20
ترمواحمدتيرباران
تقویمينومجرد1360/08/13دزفولتيرباران
تقویمحمد
تقویپزشک1360/03/09
تقوی پورمحمد16تابستان 60
تقوی فرمحمد16
تقیحسن
تقی بيکرضا1360/08/00تيرباران
تقی پورمحمدتابستان 60
تقی زادهابراهيم
تکمچی15
تکمه چیعباس20تيرباران
تهديدیفريده
تهمتنیعباس20 1 فرزند1362/06/00كرماشانتيرباران
تواضعیپرويز20کارگرزمستان 61خرم آبادتيرباران
توبائیسيامک18
توريانامراﷲسال 61کرماشانزير شکنجه
توقبی فرمحمدسال 63
توکلمهدی27مجردبهار 60تيرباران
توکلیمحمد23
تولايیحميد1360/04/00خرم آبادزير شکنجه
تيرکمحمودمجرد1361/01/00دزفولتيرباران
تيله سفيدیجليلمجردسال 60شهرکردزير شکنجه
تيمورزاده ( تيموری )کريم25مجرد
تيموریمحسن24کارگرمجرد1361/10/14بروجردتيرباران
تيموریحسين
ثقتیکيومرث1362/05/12کرماشانتيرباران
ثقلیعلیمجرد
جابانیامير مجردتابستان 60تيرباران
جاذبیمحمدباقرمجردسال 62خرم آبادتيرباران
جانانی ( جانعلی )اسعد201362/04/00
جانبازیرقيه1360/07/11
جانکوئیعبدالرضا1360/05/28
جانی کمراحمد22مجرد
جاويد فرجاويدارتشیمجرد1361/06/11ايلامتيرباران
جبرئيل مقدمحسينمجرد1361/05/13کرماشانتيرباران
جذریملامحمد
جعفرپورمسعودسال 60تيرباران
جعفرخادمحسين22تيرباران
جعفرزاده قره ضياء الدينمحمود18سال 61
جعفرزاده مرندیحسن301360/09/24اروميهتيرباران
جعفریجليل261360/09/24اروميهتيرباران
جعفریخليل22
جعفریداود1360/10/24
جلال زادهغلامرضامتاهل
جلال ميرآوه ائیاروميهتيرباران
جلالیافسانه211360/05/05
جلاليانمهدیمجردتيرباران
جليسیاحمد(مسعود)38دبيرمجرد
جليل جهرمیرضا1360/05/00تيرباران
جليلیخليل1362/05/12تيرباران
جليلیمرضيه17متأهل 1 فرزند
جليلی22مجردسال 64تيرباران
جمپوران40
جمالی زادهولی اﷲتيرباران
جمالی فردناصر
جمشيدیحسن
جمشيدیطوبی
جميلی مخيریرضاتيرباران
جمينیرضاتيرباران
جنتناصر21کارگرمجردسنندجتيرباران
جنتیحسنمتاهلسال 60بروجردتيرباران
جنتیبيژن28کارمند
جنتیحسن
جنگیعلی27مجردسال 63ملايرتيرباران
جهاتبخشيانحسن
جهانديدهحميد22
جهانگيرآميرزامجرد1360/05/00خویتيرباران
جهانگيرزادهحميد24
جهانگيریعلی1361/01/00
جهانگيریعليرضا16مجردسال 60تيرباران
جوادیعبدالرضا19مجرد
جوادیعليرضا20سال 61
جوانمردنجم الدينسال 62
جوانمردی(محمد)عبداﷲ28کشاورزمجرد1360/08/05ملايرزير شکنجه
جوانیفريدون27کشاورزمجرد1360/04/05اروميهتيرباران
جواهریپرويز20
جواهریولی تيرباران
جواهری دمکراتولی مجرد
جوربانيانتقیسال 63تيرباران
جيردهیمسعود(محمود)مجرد1360/09/17بروجردتيرباران
جيريابی(امير)محمد25
چابکمحمودتيرباران
چاخلوئیحمد1360/10/00تيرباران
چاليشسهراب20سال 61
چاوشينیحسين1361/04/00اروميهترور
چاووشی زادهغلامرضا26راننده تاکسی1364/08/00تيرباران
چراغیعلیسال 63
چگنیمحمدجواد1362/01/12سنندجتيرباران
چگينیاصغرمعلم
چنگيزیفريبا22معلم1360/06/29
چهرفرج25سال 64خویحلق آميز
چهرینصرت اﷲ17پائيز 60
چوترچیصادق1361/06/02کرماشانتيرباران
چوترکیصابرمجردپائيز 60بروجرد
چيانیعلیسال 62تيرباران
چينی فروشانکاظم17
حاتمینورالدين21مجرد1361/12/00بروجردتيرباران
حاتمیحسينسال 61خرم آبادتيرباران
حاتمیپرويز241360/07/27
حاتمیجواد22فروشنده
حاتمیمسعود1361/09/25تيرباران
حاتمیمسعود26کارمند
حاتمی شريف محمدجعفرمتاهل1360/08/00تيرباران
حاجعلی
حاج آقامليحهمجرد
حاج باقریقاسممجرد1363/11/26اروميهتيرباران
حاج حسينیمحمدمجرد1363/11/26اروميهتيرباران
حاج مولارضامجرد1362/10/00کرماشانتيرباران
حاجی آبادیغلامحسينمجرد
حاجی پورجليل1362/03/25کرماشانتيرباران
حاجی پورابراهيم1360/06/17
حاجی زادهيوسف29معلم
حاجی کريماحمدمجردسال 62تيرباران
حاجی نژادزنسال 60تيرباران
حاجيانیمهدی16
حاشالیجمشيدتابستان 63
حاصلیحشمت اﷲ26مجرد1360/11/15سنندجتيرباران
حاکم علویاحسان18
حامدی مقدمحسنمتاهل1360/09/25تيرباران
حبابشهراممتاهل
حبيب پور1360/04/05اروميهتيرباران
حبيب نيارحمتپائيز 62
حبيبیخالدسنندجتيرباران
حبيبیربيع201360/05/00
حبيبيانحسين22تيرباران
حجازيانحامد
حجتناصر23مجرد1360/06/00تيرباران
حجت فرامرزیحجت1362/03/25کرماشانتيرباران
حجتیمحمدحسن22کارگر
حدادیعنايت1360/09/04
حريریشراره21مجردپائيز 60بروجردتيرباران
حريریعباس
حسامیشيخ سعدی261362/05/12کرماشانتيرباران
حسامیافشين20مجرد1360/09/00تيرباران
حسبينیمحمد1364/08/00تيرباران
حسن خانیشاهپورمجرد1361/06/00ميانهتيرباران
حسن زادهعادل25
حسن زاده شانه چیمصطفی
حسنینظاممجردسال 63اروميهتيرباران
حسنیچيزام1360/10/19مريوانتيرباران
حسنیمحمدرضا1361/05/23مهاباد
حسنیبهرام20کارگر
حسنی مقدممحمود1360/10/08مياندوآب
حسنی(چاووشی زاده)جميله22مجردسال 63تيرباران
حسين پورحميد1360/08/02اروميه
حسين پورحيدر
حسين پورمحسنتيرباران
حسين خواه
حسين زادهحسنعلی(شهرام) 1360/10/08سنندج
حسين سيفانهاشم1360/06/23
حسينخانیحسن(شهرام)سال 60
حسينیمصطفیمجرد1361/03/00اروميهتيرباران
حسينیفريدونمجرد1363/02/12ايلامتيرباران
حسينیجوادسال 61بروجردتيرباران
حسينیغفورپزشکرضائيه
حسينیکريم19مجردسال 62سلماستيرباران
حسينیمردمجرد1362/01/00سلماستيرباران
حسينیمنيرسال 63سلماستيرباران
حسينیسيدمحمدمعلمسنندجتيرباران
حسينیشاهپورکوردستانتيرباران
حسينیسيدقربانمعلممجردزمستان 62کرماشانحلق آميز
حسينیفهيمهمجرد1360/12/01کرماشانتيرباران
حسينیفاطمه1364/08/07ملاير
حسينیآمنه1360/07/05
حسينیسيدسليم
حسينیسيدمحمد
حسينیعبداﷲ29مجرد1360/11/06تيرباران
حسينیعلیسرباز وظيفه1360/07/22
حسينی26
حسينی دهبنهرضا
حسينی زاده کرمانیهادی1360/05/00
حسينيانپرويز
حشمتیعلی231360/07/16دزفولتيرباران
حق پناهحميد
حق محمدسروش1360/05/14تيرباران
حقیحسن1360/09/30بروجردتيرباران
حقیابراهيممجردتيرباران
حقیناصرمجردسال 62
حقيقتیطاهره(زينب)1360/04/07ترور
حکائمیعلی1360/05/15
حکمتی ماسولهجمشيدپزشک
حکيم علویکامران20تيرباران
حکيمیاحمد
حلمی1360/08/00
حمامیفريبرز24پاسدار نفوذی1360/06/02
حمزه19حلق آميز
حميدپورپرويزمجردسال 61تيرباران
حميدپورخانقاهپروين
حميدیيوسف
حنيفیعطاءاﷲ28دبيرشهرکردتيرباران
حنيفیعليرشمتاهل1360/05/23شهرکردزير شکنجه
حواشيانمحمود
حيدربالسعيد
حيدرینسرين181360/10/08سنندج
حيدریمنصور25مجردسال 61شهرکردتيرباران
حيدریامير1361/05/16کرماشانتيرباران
حيدریرسول(منصور) 24مجردسال 62کرماشانتيرباران
حيدریسهراب30کارگرمجرد1362/05/13کرماشانتيرباران
حيدریاحمدتيرباران
حيدریاحمدکارمند
حيدریمحسنمتاهل1360/05/24تيرباران
حيدریمحمدترور
حيدریهوشنگ25معلم1360/06/19تيرباران
حيدری17مجردسال 60تيرباران
حيدری ترک آبادیمحمدرضامتاهلتيرباران
حيدری سرپلعمر1360/07/19دزفولتيرباران
حيدريانمحمدحسينمجرد1360/07/22بروجردتيرباران
خادمجعفر مجردتيرباران
خادمیقاسم1360/05/24کرماشانتيرباران
خادمیحميدرضا20
خادمیسيروس ( بهروز ) 1360/04/00تيرباران
خاکسارجهانبخش(جهانگير)231364/08/07ملايرتيرباران
خاکسارمحمدرضا(جانعلی) 24سرباز
خالقی
خامسیمصطفی19متاهل
خاموشيانمحمود23کارگرتيرباران
خانیمليحه16
خبازيان علی1360/07/00تيرباران
خجستهمسعودمجرد1360/06/15بروجردتيرباران
خدابخشندهپرويز19متاهل1361/10/00کرماشانتيرباران
خدادوسترحيم
خدامرادیمرتضی21مجرد1360/09/30خرم آبادتيرباران
خداوردی پارسايیبابک(محمد)22معلممجرد1360/06/08کرماشانتيرباران
خدائیحميد
خدائیمحمد161360/06/03
خرازیکاظمتيرباران
خرازيانمصطفی1360/05/25
خرسندیفرانکمجردسال 62مهابادتيرباران
خرسندیساسان
خرم هنرنمااحد26دندانپزشکتيرباران
خروجی مشايخیعلی
خزايیفاطمهمجرد1360/07/13کرماشانتيرباران
خزائیعاطفه(شيرين)20مجرد1360/07/13کرماشانتيرباران
خزائیفرزانه20تيرباران
خزریعمر1360/08/28
خسروفرحميدرضا221360/05/25
خسروکرجی پورحميدرضا
خسرویمحمدرضامجرد1360/07/13کرماشانتيرباران
خسرویوحيد مجردانتحاردرزندان
خضریعمر21مجرد1362/08/20ميانهتيرباران
خضریمرددبير1362/04/00تيرباران
خطيبیمحمد1360/09/24اروميهتيرباران
خطيبیميناتيرباران
خطيریمحمد(نبی)تيرباران
خلجهاشم21
خلفیزينال22راديوساز1361/01/14
خليقیهاشم1363/02/27کوردستانتيرباران
خليقیاحمدسال 60زير شکنجه
خليقیمحمدرضا22
خليقیناصر
خليلابراهيممجردسال 60دزفولتيرباران
خليلیحيدر25دکورسازمجرد1360/07/19کرماشانتيرباران
خليلیخليل23شاگرد نجارمجرد1360/09/19کرماشانتيرباران
خليلیامير
خليلیجليل19
خليلیغلاممجردسال 60تيرباران
خليلیفهيمه1360/07/07تيرباران
خمرویرضا
خواجه زادهيوسف31معلممجرد1360/07/16تيرباران
خواجه زارععفتسال 61تيرباران
خوانساریاميرحسين24مجرد1363/04/18ايلامتيرباران
خورشيدیحامدمجردتيرباران
خوش دامن گل باقیرحمت291360/07/20
خوش قسهصديق مجرد
خوشبومحمد19مجرد1360/06/31بروجردتيرباران
خوشدلاکبر301360/06/30
خيرخواهمحمود18سنندجتيرباران
خيرخواهعيسی1362/05/12کوردستانتيرباران
خيریرحمانمجردماکوتيرباران
دابشليمنادر171360/07/06تيرباران
دادگرسلمانمجرد1360/07/29ايلامزير شکنجه
دادوندصمد161363/04/06
دارابیحسن221360/08/08
دارابیعبدالحسيندبيرتيرباران
دارابیفضيلت
دارائیليلا19تيرباران
دالوندمحمدعلی16سال 60تيرباران
دانائيان فرمحمدمجرد1360/08/12کرماشانتيرباران
دانشپورزنتيرباران
دانشورزهرا(زری)26تابستان 06
داوچی لنگرودیمجتبی (قاسم)
داودنوریهمايون(حجت)
داودی1363/05/00
داوریپرويز
داوریمحمدحسين1360/06/23تيرباران
داوری نژادعلی اکبرمجرد1360/08/18دزفولتيرباران
دايریمحسن
دائمیعلی
دايی نياکورش
دبيریسقراط251360/03/30
دربهشتیهادی
درودیحاتم26
دزفولیزن1361/01/14
دزفولیغلامرضا21مجرد
دزفولیمردمجرد1360/08/00
دستجردیحميدرضا
دسکرهبابک
دشتیموسی16مجردسال 62اروميهتيرباران
دشتیحسن1360/06/29تيرباران
دشتیغريب
دشتی لنگه ایايرجتيرباران
دلشادمحمدرضاسربازمجرد1361/01/22کرماشانتيرباران
دلشوبیعلی
دلگرمجواد20تيرباران
دليریبهمن تيرباران
دليلی(دلير)محمدجعفر21کارگرمجرد
ده کردیمصطفیمجرد1360/04/08
دهداریمنصور
دهقانگيتا201362/05/12کرماشانتيرباران
دهقانجلال23
دهقان1360/05/25
دوست گلسرخیعلیمجرد1360/05/00تيرباران
دوستیمحمدرضا18سال 63
دولت آبادیعباس
دولت شاهیويکتوريا15
دوله ديزیملا اسعد
ذاکریمرتضی1360/10/24دزفول
ذکریهوشمند27کارمندمجرد
ذوالانواراحمد20
ذوالفقاری40سرهنگمجرد1360/06/10دزفولزير شکنجه
ذوالفقاریاکبر27افسر وظيفه
راجی نيامحمودمجردپائيز 60خویتيرباران
راجی نيامحمودمتاهل1360/09/17خویتيرباران
رادبهراممجرد1360/07/11ايلامزير شکنجه
رادبهراممجرد
رادصفينعليرضاسال 60بروجردتيرباران
رادصفينعليرضا1360/07/26دزفولتيرباران
رادفرحميد 22مجرد1362/05/12کرماشانتيرباران
راست خديوبهمن
راست خديوبهمن متأهل 2 فرزند1362/07/09
راست روانحميد1360/07/00اروميهتيرباران
راست روانحميد
راستبیعليرضامجرد1361/05/16کرماشانتيرباران
راستبیعليرضا
راستبينکيومرث26دبير1360/09/16دزفولتيرباران
راستبينکيومرث26دبير1360/11/00تيرباران
راغبمجرد1360/05/14بروجردتيرباران
راغب1360/11/00تيرباران
راغبیحميدرضا17
راغبیحميدرضا17
راميانیالهه معلممجرد1360/08/03اروميهتيرباران
راميانیالهه معلم1361/06/02سنندج
رباط نمکیمصطفی21آزادتيرباران
ربيبیمسعود21معلممجرداروميهتيرباران
ربيبیمسعود21معلمتيرباران
ربيبی(محسن)حسين27مجرد1361/04/19کرماشانتيرباران
ربيعیسعيدمجردسال 60کرماشانتيرباران
ربيعیسعيد1362/05/12کرماشانتيرباران
ربيعی(عبداﷲ)حسينمجرد1362/06/00تيرباران
رجايیفرحنازسال 64تيرباران
رجائیسعيدمجرد1362/01/13سنندجتيرباران
رجائیسعيد1361/03/12سنندجتيرباران
رجبیمحمدامين50مغازه دارمجرد1363/12/12کرماشانتيرباران
رجبیمحمد
رجبیمحمدمجرد
رجبیمحمدامين50مغازه دار
رجعتی فريدیمجتبیمتأهل 1 فرزند1364/07/11اروميهترور
رجعتی فريدیمجتبیسال 61
رحاقیحسينتيرباران
رحاقیحسين
رحمانی مقصودتيرباران
رحمانی مقصودمتاهلزمستان 61
رحمانيانبهنام18متاهلزمستان 62کرماشانتيرباران
رحمانيانبهنام18مجرد1360/05/23کرماشانتيرباران
رحمتیعلاء الدين12مجرد1360/10/16ايلامزير شکنجه
رحمتیبيژن20مجردزمستان 60کرماشانتيرباران
رحمتیعلاء الدين12مجرد1364/06/18کرماشانزير شکنجه
رحمتیاعظم20معلم
رحمتیاعظم20معلم
رحمتیبيژن20مجرد1360/10/00تيرباران
رحيم خانی هرموشیمحمد35کارمندمجرد1363/02/12ايلامتيرباران
رحيم خانی هرموشیمحمد35کارمند
رحيم زاده فرجمال
رحيم زاده فرجمالمجرد
رحيمیسليمان17مجردبروجردتيرباران
رحيمیمصطفی16مجرد1360/07/29بروجردتيرباران
رحيمیتوفيقمجرد1364/12/18دزفولتيرباران
رحيمیابوبکرسنندج
رحيمیربابه1361/06/02سنندجتيرباران
رحيمیسليمان17مجرد1360/09/21کرماشانتيرباران
رحيمیابوبکر1360/09/29
رحيمیاميرپائيز 63تيرباران
رحيمیاميرزير شکنجه
رحيمیبهروز(محمد)25تيرباران
رحيمیتوفيق1362/05/23تيرباران
رحيمیحميدرضا27سال 60
رحيمیحميدرضا27مجرد1362/08/06تيرباران
رحيمیطاهره
رحيمیطاهره
رحيمیطوبی24پرستار1360/05/05
رحيمیطوبی24پرستارمجرد
رحيمیغلاممجردسال 60تيرباران
رحيمیغلام
رحيمیفاطمه23تيرباران
رحيمیمحمدرضا
رحيمیمصطفی16سال 60
رحيمینبیتيرباران
رحيمینبی
رحيمی پورعلی محمد23مغازه دارمجرد1362/02/16اروميهزير شکنجه
رحيمی نيامصطفی1360/09/24سنندج
رحيميان مرضيه
رحيميان مرضيهمجردتيرباران
رحيميان کردستانیکمالآرشيتکتمتاهل1360/06/08ملايرتيرباران
رحيميان کردستانیکمالآرشيتکت1360/07/20تيرباران
رستگارجعفر20متأهل 1 فرزند1364/07/11اروميهترور
رستگارجعفر201360/05/17
رستم خانی
رستمیلطف اﷲ1361/10/29شاه آباد غربتيرباران
رستمیهوشنگ24کاسبمجرد1362/04/00کوردستان
رستمیاحمدمجرد1362/06/00کرماشانتيرباران
رستمیسهرابمجردکرماشانحلق آميز
رستمیمحمد1361/10/15کرماشانتيرباران
رستمیاحمد50کدخدا1360/07/06
رستمیاحمد50کدخدا
رستمیاحمد
رستمیسهراب
رستمیشمس الدين291362/06/01
رستميانعلی1362/05/12کرماشانتيرباران
رسول زادهمرادتيرباران
رسولیعبداﷲ27کشاورزتابستان 65تيرباران
رشمريم
رشاشابراهيممتأهل باردار
رشیاسکندر
رشيدیادريسمجرد1361/04/16کرماشانتيرباران
رشيدیحميدمتأهل 1 فرزند
رشيدیسليمان
رشيدیشهابمجرد1364/08/00
رشيدیهوشنگ23
رضاسروناز
رضاعبدالحميدمجرد
رضايیبهنام33دبيرمجرد1361/01/30کرماشانتيرباران
رضايیزينب1360/06/27
رضايیعباس1360/05/00تيرباران
رضايیمحمد181360/06/19
رضايیمرضيه161360/06/27
رضايیمسعود12
رضائیاکبرمتأهل 1 فرزند
رضائیسعيد
رضائیشهريار25
رضوانیحسين1362/05/23سقزتيرباران
رضوانیحسينمجرد1360/09/18کرماشانتيرباران
رضوانی(رضايی)حسن271363/01/00تيرباران
رفعتمحمدتقی1360/06/30اروميهتيرباران
رفيقیحميد211360/06/31
رکنیناصرمتأهل 1 فرزند1361/01/00قروهتيرباران
رکنیسيد ضياءالدين27معلم1362/01/00تيرباران
رمضانینجم الدين1361/06/23سنندج
رمضانیشفيع1360/10/24
رمضانیياسر25دبير1363/04/06تيرباران
رميانیالهه 24معلم
رنجبررسولکارگر تسليحات1363/08/00خرم آبادتيرباران
رنجبرانبهروزمتأهل 2 فرزند1363/09/05شهرکردترور
رهبرفرزاد
رهبریبهراممجرد1363/07/00خرم آبادتيرباران
رهبریبهمنمجردسال 62دزفولتيرباران
رهنمافريدونمجرد1360/09/09دزفولتيرباران
روائیفرهودمجرد1364/07/00خرم آبادتيرباران
روحانیچتو
روحانی زادهآصف28دزفول
روزبهانیعلی محمد22سرباز
روشنرضا مجرد1360/10/24دزفولتيرباران
رونابیشهناز
رونقیمهدیمجرد1363/06/00کرماشانزير شکنجه
رياحیاسداﷲمجردسال 62کرماشانزير شکنجه
رياحیطاهر 26معلمسال 61تيرباران
رياحینورالدين35سال 62تيرباران
رياحی
رياضیسعيد21مجرد1361/05/00شهرکردحلق آميز
رياضیايوب1362/02/01تيرباران
رياضیزن
رياضیشهلامتاهل
رياضیعليرضا28مجردتيرباران
رياضی دوستفرهاد211360/05/26
ريحانیمنصور1360/05/00تيرباران
ريحانی
ريزه بندیمصيب25مجردسال 62کرماشانتيرباران
ريزوندیمحمد19
رئوف وزيریمحمد
رئيسینصرت1361/05/00کرماشانتيرباران
زاده کرمانیحسينمجرد1361/05/13کرماشانتيرباران
زارعمهرانمجرد1360/07/09کرماشانتيرباران
زارعیابراهيممجرد1362/01/12کرماشانحلق آميز
زارعیرئوف1360/05/02
زارعیقدرت اﷲ1362/05/16تيرباران
زاهدانیغلامحسينمتأهل 5 فرزندسال 62اروميه
زاواکيویکريم22
زائرزادهسياوش171363/04/02تيرباران
زبی زادهمهران
زحمتکشمنصورزمستان 60تيرباران
زراعی رئوفمجرد1362/04/00ميانهتيرباران
زرايیمولود
زرشکیعبدالمجيد22معلم
زرندیعلی301360/06/06سقز
زرين مهرعبدالکريم22
زمان کسبیعباسکارگر1360/05/20خوی
زمانیعليرضا21ارتشیمجردسال 60اروميهتيرباران
زمانیهادیمجرد1362/04/15ميانهزير شکنجه
زمانیاکبر1363/06/04
زمانيانصفرعلیدبيرمجرد1361/06/06ميانهتيرباران
زنجانیمسعود1360/07/03تيرباران
زندنيمیعباسسال 61
زنده دل اقدمحمداﷲ181360/06/02تيرباران
زندیامير30مغازه دارمتاهل1364/12/05دزفولتيرباران
زندیزنمتأهل 1 فرزندزمستان 61کوردستانتيرباران
زندیمردکرماشانترور
زندیايرج20
زندیمهدیمجردسال 63تيرباران
زنگويیعبدالرضا17مجردسال 60تيرباران
زهتاب جوانزنمجرد1360/10/01بروجردتيرباران
زهتابچیامير
زهرايیناصرمجرد1360/06/06اطراف ايلامتيرباران
زودآشنامحمدرحيم1362/04/20سنندجتيرباران
زياریامان اﷲمجرد1360/07/03ايلامزير شکنجه
زيبايیعلی مختارمجردتابستان 61ملايرتيرباران
زينب زادهرسولمجرد1360/07/19کرماشانتيرباران
زينعلیيوسفارتشیمجردسال 61دزفولتيرباران
زينی وندغلامحسينمستخدم مدرسه
ساجدهحسن211363/04/06
ساجدیاحمدرضاسرباز وظيفه
ساجدیعبدالحسين
ساداتیصادق
سادهمسعود21
ساروئیمجيد1360/04/10تيرباران
سارینصراﷲ
سازاواریشهاب
ساعتیحميد
ساعدیمنصوردکترمتأهل 1 فرزند1362/01/12سنندجحلق آميز
ساعدیحسن
ساقی کاريوسفمتاهلتيرباران
سالاروندعزت اﷲ20مجرددزفولتيرباران
سالارینريمان26دبيرتيرباران
سالمفرهادتيرباران
سالممجيدزير 181360/05/08
سامانشجاويد
سامانیاحمدتابستان 63
سبحانعلیمصطفی
سبحانیعثمانتيرباران
سبزه ایعمرمجرد1360/07/00خرم آبادتيرباران
سبزه ماریتوفيق
سبوحيانجليلسرباز1360/04/05اروميهتيرباران
ستارهمحمود
ستاری18مجرد1361/05/13کرماشانتيرباران
ستاریحسين
ستودهسيدمحمدسعيد25خرم آبادتيرباران
سجادیزاهد32دبير
سخنورحميدمجرد
سدریهوشنگ
سراجیجعفر1360/05/16کرماشانتيرباران
سرخوشحسين191361/10/19مريوانتيرباران
سروری علی پورحميدرضا21تيرباران
سروستانیخديجهمجرد1362/01/12سنندجحلق آميز
سروشاسداﷲمجرد1362/06/16دانمارکترور
سروشعباستيرباران
سعيدیخسرو1362/07/00
سعيدیشهناز171362/07/00
سعيدیمصطفی1360/05/00تيرباران
سقزی فائقناصر1360/05/00تيرباران
سکوتیعارف301362/05/00تيرباران
سگوندياننبی اﷲ211360/09/02تيرباران
سلالمیمحمد26معلم1360/09/02تيرباران
سلامتيان(سلائيان)حسنمجرد1362/01/12سنندجتيرباران
سلامیسيده(سعيده)18مجرد1362/01/12سنندجتيرباران
سلامینادرمجردسال 62
سلانیاحمدمجردسال 62
سلحشورمنوچهر29معلممجردتابستان 06 کرماشانتيرباران
سلطانیعلی اشرفمجردتابستان 06 کرماشانتيرباران
سليم زادهرحيممجرد1361/12/24دزفولتيرباران
سليمان نژادمهريار19مجرد1360/06/15بروجردتيرباران
سليمانیاحمدمجرد1360/06/15بروجردتيرباران
سليمانیايرج1360/06/12کرماشانزير شکنجه
سليمانیحميدسال 60کرماشانانتحاردراسارت
سليمانیبهروز
سليمانیجليل19
سليمانیحميدرضا(رحمان)20
سليمانیخليلمجرد
سليمانیيداﷲمجرد
سليمیابوذر
سليمیحسن20
سليمیداود1360/06/00تيرباران
سليميانبهروز1360/06/00تيرباران
سماجيان1360/05/00تيرباران
سماعیمحمدرحيم1360/05/00تيرباران
سماورچیمهشيد171362/04/00زير شکنجه
سمايیعباسمجرد1360/08/13دزفولتيرباران
سمايیرقيه1362/04/00زير شکنجه
سمساریرضا مجرد1360/08/13دزفولتيرباران
سميعیعلیمجرد1360/08/15خرم آبادزير شکنجه
سنايیمحمودمجرد1360/08/15خرم آبادزير شکنجه
سنائیخسرو18مجرد1360/08/19تيرباران
سنبلیرحيممجرد1360/08/19تيرباران
سنجامیاحمدمتأهل 2 فرزند1362/01/00دزفولتيرباران
سنجیاشاقمتأهل 2 فرزند1362/01/00دزفولتيرباران
سندیهادی1360/09/24سنندجتيرباران
سندياریتوفيق1360/09/24سنندجتيرباران
سهامیوفا1360/09/24اروميهتيرباران
سهروردی(غلام)مجيد1360/09/24اروميهتيرباران
سهيلیسلام21
سوبریفريدون21
سوجه ایمحمدقسيم
سوخاريانکاظم1361/06/25سنندج
سوراکبریبيژن(حبيب)231361/06/25سنندج
سيابژالهمجرد1360/07/20کرماشانتيرباران
سيابيدیامير24مجرد1360/07/20کرماشانتيرباران
سياح سالمحميد17
سيافژيلا16مجردتيرباران
سيدآبه ایطاهره26بهيارمجردتيرباران
سيدافسریسيدمحمد39دبير
سيدانادريس
سيدانجرجيستيرباران
سيدرضايیيونس20نجارتيرباران
سيدزادهعبداﷲ
سيدزاهدیزن22معلم
سيدسليمانیعزيزمراد24راننده
سيدیاميرهوشنگ22
سيفسيف الدينمعلممجردتيرباران
سيفغلامعباس26معلممجردتيرباران
سيف الدينیسيف الدين27کارمند1363/04/00کرماشان
سيفیعباسمجرد1361/05/17دزفولتيرباران
سيفیسميه1363/04/00کرماشان
سيفیيداﷲمعلمتيرباران
سيگاریجعفرمتاهل
سيگاری سرشارزمانمتاهل
شاطرپورمحمدمجرد1360/05/06خویتيرباران
شاطریخالدمجرد1360/05/06خویتيرباران
شافعیکريم25دبيرپائيز 60تيرباران
شاکرعلی1360/06/02
شاکریرضا 1360/06/02
شاملومهدیمتاهلتابستان 61دزفولتيرباران
شامنه آشتيانیسيف اﷲ1361/10/20کرماشانتيرباران
شامیروفيا(شيدا)متاهلدزفولتيرباران
شانه چیمصطفیمجرد
شاه آبادیعزيز25مجردتيرباران
شاه آبادیياسين25معلم
شاه چراغیرجبتيرباران
شاه دوست رحمانیحسين
شاه مرادیخسرومهندسمجردزمستان62خرم آبادحلق آميز
شاه مرادیمحمدصديق
شاه مرادیمهرداد19
شاهرودیجعفرمتاهلسال 61
شاهسوندیرضا
شاهگل
شاهمرادیجليلزمستان 60تيرباران
شاهمرادیهادی1362/10/00تيرباران
شاهوردیسيدحسينسال 60تيرباران
شايستهعليرضا
شبروعليرضا24معلممجردپائيز 64تيرباران
شبيریحسنتيرباران
شجاعیفتاح
شجاعیفرهاد16
شرف کندیعلیمعلمتيرباران
شرفايیشيدا26مجرد
شرفيانمسعودمتأهل 1 فرزند1362/06/00دزفولتيرباران
شريفیرضا(رحمان)1360/04/21سنندجتيرباران
شريفیگوردينسرهنگ1360/09/02سنندجتيرباران
شريفیمهدیکارمندمجردزمستان 60کرماشانتيرباران
شريفیحميد
شعشعیسيدنعمت اﷲمجرد1360/07/00کرماشانزير شکنجه
شفاعتمحمد1360/10/00تيرباران
شفاعيان داريوش1362/05/00
شفائیعبدالرحيمدکتر
شفيعیرحمانمجردتيرباران
شفيعیشهسواردامپزشکمجردتيرباران
شفيعيانطاهره1361/08/02اروميهتيرباران
شفيعيانمردمجردتابستان 61ملايرتيرباران
شفيعيانشهرامتيرباران
شقاقیمحمدامين18مجردسال 60
شقاقیياسمن25تيرباران
شکائیسيداميرطاهرزير شکنجه
شکراﷲ بيک تبريزیمرتضی
شکریغلام 19خوی
شکریشهربانو
شکلیعليرضا16مجردسال 61خویتيرباران
شکوریتقیمجرد1360/06/26تيرباران
شمسحبيب21مجرداوايل 64
شنگ پوررحمانمجرد1360/07/11کرماشانحلق آميز
شهابمحسندورود
شهابقادر47کارمند
شهاب الدين شهميرزادیمهران34مجرد1363/10/00ايلام
شهابیاسماعيل1361/04/16کرماشانتيرباران
شهابیسيدرحيم1362/05/12کرماشانتيرباران
شهام پریحسين1360/05/00تيرباران
شهبازپور20تيرباران
شهبازیقدرت1362/05/12کرماشانتيرباران
شهبازیاسماعيل23بازاری
شهبازیمحمد
شهبازی نهاوندیهايدهتيرباران
شهرستانیصديقهتابستان 60ترور
شهرستانیمهندس
شهریعباس محسن1363/07/00
شهريارمحمود1362/03/25کرماشانتيرباران
شهرياریاسداﷲ20مغازه دارمجرد1360/06/31بروجردتيرباران
شهرياریمحمودمجرد
شهرياری23تيرباران
شهنوازمحمدرضامجرد1360/06/01اسلام آبادغربتيرباران
شهيدیرضا
شورابیمحمدرضامتأهل 1 فرزند
شوهانیغلام27دبير
شووانابوبکرپياممجرد1360/07/12خویتيرباران
شيبانیجوادمتاهل1361/01/24دزفولتيرباران
شيخ الاسلامیمحمودمجرد1363/10/00بروجردتيرباران
شيخیعلیمجردسال 61دزفولتيرباران
شيخیکريم23معلمتيرباران
شيرازفريدهمجرد1360/06/20سنندجتيرباران
شيرازیصادق21مجردسال 60دزفولتيرباران
شيرازیمباحتيرباران
شيرخدايیعليرضا19
شيردارکلاهیمردسال 60تيرباران
شيرزادگانمجرد
شيرگاهیضياءزير شکنجه
شيرو
شيرودینرگس23
شيشگریعلی
صابریعباس1360/05/00دزفولتيرباران
صابونچیابراهيم
صابونیعلی201360/08/18دزفولتيرباران
صابونی خرمشاهیمجرد1360/07/18خرم آبادتيرباران
صادقمحمد
صادق پورصادق20
صادق شيرازیناصر211360/08/05مهابادتيرباران
صادقیاحمد16کارگر1362/05/12کرماشانتيرباران
صادقیشيرخوان
صادقیعلیزير شکنجه
صادقيانغلامعلی201360/05/00تيرباران
صارمیحسنمجرد1360/07/03بروجردتيرباران
صارمیحسينمجردسال 61کرماشانتيرباران
صالح301360/07/28بروجردتيرباران
صالحعطاء اﷲ19
صالحمحمدسعيد20سال 60
صالح زادهخسرو1360/07/08
صالحیايرج211362/05/13سقزتيرباران
صالحیانور
صالحیحسنمجرد
صالحیصالح
صالحیميترا
صالحی احمدمجرد1364/07/00تيرباران
صامدیاميرهوشنگمجردزمستان 61سنندجتيرباران
صانع زاده37مهندسمتاهل1360/07/12سنندجتيرباران
صانع نژادمهدی
صائبی زادهرضاتيرباران
صباحیکيوان19متاهل1360/05/05خویتيرباران
صباحیرضا30
صبریفريدون1360/10/27
صحبت علی آقاحسين24کارگر
صحرايیصادق27کارمند
صحنیاحمد
صداقت پناهغلامرضا1360/06/21سنندج
صداقت پورعلیمجرد1360/06/15بروجردتيرباران
صدرزن19تيرباران
صدریعبداﷲمجردپائيز 64تيرباران
صديقیعزت اﷲمجرد1360/05/20خرم آبادتيرباران
صفاریعلیمجردسال 62مهابادتيرباران
صفاريانمانيا(منير)21مجرد
صفايیاصغرمجرد1362/02/12سنندجحلق آميز
صفدريانزهرهسال 60تيرباران
صفریمحمدجعفر
صفوریعلی21مجرد1360/07/00ايلامتيرباران
صفويانعلیسال 62بروجردتيرباران
صفی الدينصفی اﷲ
صفی پورمرد1360/07/19کرماشانتيرباران
صفيعیتيرباران
صلاح الدين تيموریعلیمجرد1361/01/24سنندجآتش زدن
صلاح زادهخسرواسلام آبادغرب
صلاحیحميدتابستان 60اميديه ـ ميانکوه تيرباران
صلواتیشرف19
صلواتیمحمدعلیمجرد
صلواتیمريمتيرباران
صمدپورکريم
صمدیپروانهتيرباران
صمدیزيبا
صمدیسيمامجرد1360/06/00
صمدیعليرضا25
صمدیمحمد28
صمدی تکالوحميد(پدر)62بازاری
صمديان
صميمیعلیمجرد1361/03/25بروجردتيرباران
صميمیعباس
صناج پور1360/08/06مهابادتيرباران
صوفیمسعود19
صوفی فريدحيدر
صيادسعيدتابستان 63تيرباران
صيادیاميرمجرد
صيادیعفتمجرد
صيف نژادعاصفهمجردزمستان 61تيرباران
صيفوریبهزاد(احد)26دبير1360/09/29اروميهتيرباران
صيفوریعلی(کمال)21تيرباران
ضايلیخسرومتاهل1360/09/14کرماشانتيرباران
ضرغامسيمينمجرد1360/07/19کرماشانتيرباران
ضيائیسعيدمجرد
ضيغمیسبحان19مجرد1360/06/00کرماشانتيرباران
طارم(تارم)فائقمجرد1360/05/04خویتيرباران
طالبسيروسمعلم1362/01/03کوردستان
طالب يارطيب1362/01/03کوردستان
طالقانیحکمت23متاهل1362/01/00اروميهتيرباران
طاهرزاده املشیحجت1361/12/17بيجارتيرباران
طاهریفريدون201362/01/00مريوانانتحاردراسارت
طاهری عزيزیخسرومتاهلتابستان 63اسلام آبادغربتيرباران
طباطبائیمرتضیمجرد1360/09/30خرم آبادتيرباران
طباطبائی والقانجعفرتابستان 62سنندجتيرباران
طبائیمرتضی18مجرد1360/06/31بروجردتيرباران
طخازیحسينمجرد1362/03/03سنندجتيرباران
طلازادهپرويز
طهرضا
طهماسبی1360/04/05کوردستان
طهماسبیرحمان18کارگرتيرباران
طوسیوحيد27تيرباران
طولابیحسن1364/04/06
طيب روح اللهیعباس1363/01/28
طيریفواد
ظفرزادهسيدعلی13/06/29
ظهوریمعصومه16سال 60
ظهيریپرويز18مجردسنندج
عابدی نژادکامران20
عابديانحميدرضا261362/06/00دزفولتيرباران
عابدينامينمجرد1362/06/00دزفولتيرباران
عابدينیاسماعيل18
عابدينیسيروس
عابدينیگلستان1360/11/04
عاجعلی اکبر17سال 60سنندجتيرباران
عاجبالعارقمتاهلتيرباران
عادلمحمد201360/05/27تيرباران
عادل گوزنابراهيمتيرباران
عالی بيگیعليرضا22تيرباران
عامریبهزاد
عامریحميد20
عاملیفريبامجرد1360/06/31بروجردتيرباران
عبادیحسين24مجرد1360/06/31بروجردتيرباران
عبادیفرزانهتابستان 60بوکانتيرباران
عبادیبهروز
عباس پورلقمانسال 62کرماشانتيرباران
عباس پورگنجعلیمجرد
عباس زادهعلی1360/06/00تيرباران
عباس سيفغلامحسين
عباسپوررجبعلی
عباسپور(بنايی)علی26نقاشسال 60بروجردتيرباران
عباسیاصغر
عباسیحسين29
عباسیزينبمتأهل 1 فرزند1361/08/00
عباسیسعيدمتأهل 1 فرزند1361/08/00
عباسیشمس الدينمجرد
عباسیعباس25
عبائی(عبای)کاظم
عبداﷲمحمدمجرد
عبداﷲ پورارنهتيرباران
عبداﷲ پوربهمن30
عبداﷲ زادهاصغرمجردسال 60خویتيرباران
عبداﷲ زادهعلی1360/04/05کوردستان
عبداﷲ محمدیصوفیمتأهل 3 فرزندسال 62اروميهتيرباران
عبدالحسنیخليل1360/05/00تيرباران
عبدالکريم زاده1360/05/00تيرباران
عبداللهیفاطمه سال 60اسلام آبادغرب
عبداللهیبهزاد
عبداللهیحجت
عبداللهی مقدم(عبدالعلی مقدم ) رحيمپزشک جراحمجرد1360/12/07تيرباران
عبدالیسربازسرباز
عبدلیمحمد1363/01/29
عبدیرضاتابستان 60تيرباران
عبدیعلیمتاهلتيرباران
عبدی(عبدلی)محمد46بازاری
عبرخان زادهصمد(محمد)
عجمحسن29
عدالتيانحسين22مجرد1360/09/25بروجردتيرباران
عدلعباس23تيرباران
عربجواد
عربیمهدی1363/04/00کرماشان
عرفانیمحمدحسينمجرد1360/07/22ايلامتيرباران
عرفانيانداور181361/11/06کوردستان
عزيز احمدیمحمدرضا1360/11/13مهابادزير شکنجه
عزيز احمدیعلی
عزيزآبادی فراهانیمجيدتيرباران
عزيزپورحسن23دبير
عزيزیمتاهل1360/09/00کرماشانتيرباران
عزيزیناصر1362/08/00
عسريانرويامجردسال 61
عسگری محمود20مجردبروجردتيرباران
عسگری عباس21متأهل 1 فرزند
عسگری فرزاد20زمستان 60زير شکنجه
عسگری فريدون21
عشاقعلی اکبرمتاهل
عصریجمشيد
عضدیتيرداد1360/09/24اروميهتيرباران
عطارزادهبتول26سال 61
عطاوردیاکبرمجردتيرباران
عطايیيداﷲمجردسال 61کرماشانتيرباران
عطايیمحمددبير
عطائیعلی خانمجرد1360/06/13بروجردتيرباران
عطائیخداخواستمعلم1362/08/00
عظيمیاعظم22متاهل1361/07/24ايلام
عظيمیباقر1360/06/00
عظيمیفولاد
عقيلی زادهمحمدرضا
علافیعليرضا20تکنيسينمجرد1360/06/28خرم آبادتيرباران
علائی چيتگرینجم الدين24مجرد1360/06/00خرم آبادتيرباران
علائينیصديقهمجردزير شکنجه
علم زاده1360/09/24اروميهتيرباران
علی اکبرخويیرسول(مصطفی)201360/04/22سنندجتيرباران
علی پناهیعلی18مجرد1361/05/19شهرکردتيرباران
علی پورحميدرضا21اروميه
علی رضائيان(زهرا)فاطمه(پروين)25
علی محمدیباقر28کارگر
علی مرادیبهروز 25
علی نياصديق1360/05/00کرماشانتيرباران
علی وردیطاهره23معلم
عليائی گرگانیيداﷲ
عليپوراسحاقمتاهل
عليپوررحمانمجردسال 61
عليزادهحسنمتاهل1360/07/23بروجردتيرباران
عليزادهتورانتيرباران
عمادزادهيوسف24متأهل 3 فرزند1360/05/25بانهتيرباران
عمرانی تبارذوالفقار
عنايتینجم الدين45معلممجرد
عوضمحمد1360/06/00تيرباران
عيدی گماریفاطمه20تيرباران
عيوضی محمد1360/06/27
غفارزادهحسنمغازه دار
غفاریشاهرختيرباران
غفاری عباسیمحی الدين16مجرد1360/07/27خرم آبادحلق آميز
غفوریحسين
غفوریصادق29معلم
غفوریناجی26معلم
غلامعلیابوبکرمجردسال 60کرماشانتيرباران
غلامعلیسهراب1361/07/00کرماشانتيرباران
غلامعلیعبداﷲمتأهل 1 فرزند
غلامیجمشيد
غلامیخداداد28
غلامی طوسیمرد1360/09/29تيرباران
غيورزن18پائيز 64سنندجتيرباران
فارابیافسانه12مجرد1361/01/00سنندجتيرباران
فارسیعمر سال 60
فارسیهمايونمتاهلسال 60تيرباران
فاريابیمحمدرضا34مجردتيرباران
فاضلحسين25
فاضلیسعيد23متاهلسال 61تيرباران
فتاحعبداﷲمتأهل 6 فرزند1364/12/00اروميهترور
فتاح شوانیرحيم1360/06/06
فتاحیحسن291360/09/18کرماشانتيرباران
فتاحیخالدمجردسال 62کرماشانتيرباران
فتاحیاحمد
فتاحیحميدرضاتيرباران
فتاحیکريم1360/07/07
فتاحی راد(شريعتی)حميد
فتاديانحاج مجيد1360/09/16
فتح اﷲ نژاد اصلجواد21مجرد1360/09/18کرماشانتيرباران
فتح اللهی عطاء اﷲمجرد1360/05/16کرماشانتيرباران
فتحیکريممجردسال 60بروجردتيرباران
فتحیمقصودحلق آميز
فتحی رادحميدرضا20
فتحيانمحمدامينتيرباران
فتوتیناصرتابستان 60
فجریحميد18
فخاریشاهرخ1360/10/28کرماشانتيرباران
فخرصديقه21
فخرطباطبايیمرتضی32کارمندسال 62کرماشانزير شکنجه
فخرطهحسن
فخریسيدرحيم
فخورصديقهمجرد1360/07/03بروجردتيرباران
فدايیعمر
فدائیمنوچهر241360/06/10
فدائی نياهومن18اسلام آبادغربتيرباران
فدویابراهيممجرد
فرائینعمتمجردپائيز 60خوی
فرج رادمحمدمجرداواخر 60تيرباران
فرجامفرهاد 27معلممجردتيرباران
فرجاممهندس
فرجیصالحمجرد1361/05/00تيرباران
فرجیتيرباران
فرح آزادمجردسال 61
فرخی پورمسعود1360/07/06
فردوسیاحمد23
فردوسی رادشهناز21مجرد1361/06/06اسلام آبادغربتيرباران
فردوسی رادناهيد221360/07/24
فرزادامان اﷲمجردزمستان 60کرماشانتيرباران
فرزان گوهرامير1360/06/11
فرزانهمحمدرضا1364/03/00خویزير شکنجه
فرزانهنسرين1361/06/22سنندج
فرزينهمايون17بهار 62دزفولتيرباران
فرشادفرمريم
فرقانیعلیتيرباران
فرنامصمدمجرد
فرهادیابراهيم191361/09/00
فرهادی
فرهانیپرويز(بهروز)مجرد1360/06/31بروجردتيرباران
فرهانیداود1360/07/27
فرهمندمهندسمجرد1360/07/00خویتيرباران
فرهمند پورهادیمجرد
فروردينمجيد18مجردپائيز 64تيرباران
فروزانمحمدحسنپزشک
فرومندمحمدکريم1360/04/05اروميهتيرباران
فرویاحمدمجردسال 62خرم آبادتيرباران
فروئیعلی اکبرمجرد1360/07/00اروميهتيرباران
فريبیمرتضیمجردتيرباران
فزون گریمعصومه
فزونگریمنصوره18
فشندفاطمهمهندسمتأهل 1 فرزند1362/11/00اروميهتيرباران
فصيحیجليل25
فضلیابراهيم1360/06/31بروجردتيرباران
فقيرامير20سرباز1360/04/22سنندجتيرباران
فقيهعلی17
فلاحیجهانبخش17
فهيميانفيصل24کارمند
فيروزیعلی55دهدارمتاهل1361/03/21ملاير
فيروزياناصغر1363/10/13صوما ( کوردستان )
فيضائیناصر
فيضیمحمدسعيدمتاهل1361/07/00قروهزير شکنجه
فيضیعلی
فيضیعمر27
فيضی مظلومیسيدمجيد1360/07/30بروجردتيرباران
قادرپورسعدونمجردزمستان 60
قادرزادهعلی20
قادرزادهعلی
قادرزيرينمولان24تيرباران
قادرمرزیشهاب1362/02/01تيرباران
قادریآيدا
قادریحسين1360/04/09
قادریمحمد1360/04/09
قادریمظفر
قاديکلائیمحمدعلیمجرد1360/07/05کوردستانتيرباران
قاسم فردعباسمتاهلتيرباران
قاسم نيازهرا23تابستان 60
قاسمیحسنمجرد1360/08/04اروميهتيرباران
قاضیعلی اکبر24تابستان 60تيرباران
قاضی زادهخليلتابستان 60تيرباران
قانعمجرد1360/06/28خرم آبادتيرباران
قانعی حسين زادهمحمد24
قائد رحيمیعلیمتأهل 1 فرزندتيرباران
قائدیمحمدجواد31
قايقرانعلیمجردسال 60
قائم محمدیصديقه1362/02/11تيرباران
قائی پيچانیمحمود19متاهل1360/04/00شهرکردتيرباران
قبادیعزيز36استوار ارتش1360/04/00شهرکردتيرباران
قدسسيروس
قدک سازسعيده21سال 61
قدومیعليرضا
قديریفرامرز
قرآبادیتقیمجرد1362/02/24ميانهزير شکنجه
قرائیساسان
قربان کولیبهروز
قربانعلیعباسمجرد1361/10/00خویتيرباران
قربانیمحمدرضامجرد1360/06/28خرم آبادزير شکنجه
قربانیمجيدمتاهلبهار 64دزفولتيرباران
قربانیاسفنديارمجردسال 61سنندجتيرباران
قربانیناصرمجرد1365/08/00سنندجتيرباران
قربانیاکبر221360/10/27تيرباران
قرقره چیزن
قرنی حسينی
قره گوزلوليلا1364/01/24تيرباران
قريبیاحمدمجرد1363/11/22دزفولتيرباران
قريبیقربان مجردسال 62کرماشانتيرباران
قزوينيان(جواد)علی اصغرمتأهل 2 فرزند1362/05/00کرماشانحلق آميز
قزی(مرتضوی)محمود(مرتضی)26مجردسال 61دزفولتيرباران
قصابیمحمدعلی(محسن)1360/07/11سنندجتيرباران
قطاناصغرتيرباران
قطبیامجد21مجرد1360/06/28خرم آبادتيرباران
قطبیعلی1360/06/26
قطبیسال 60تيرباران
قلاوندمهراب24سرباز
قلعه شهریمسعودمجرد1361/06/08اسلام آبادغربحلق آميز
قلی پورمحمود26رانندهمتأهل 1 فرزند
قلی زادهبهادرمجردتيرباران
قليچمهدی20مجرد1361/01/00
قمریکاک علی1361/06/22اروميه
قمشه ای بانکیمحمدکاظم1360/06/00تيرباران
قنبربيگیمحمد(احمد)متأهل 4 فرزند1361/07/00قروهزير شکنجه
قنبریفريدونمجرد1360/12/01کرماشانتيرباران
قنبریعبداﷲمجرد1360/10/00
قنبريانمحمد201361/08/02اروميهتيرباران
قندیجواد23
قهارزادهرضا1361/07/07تيرباران
قهرمانکريمتابستان 60تيرباران
قهرمانیزن1360/07/09کرماشانتيرباران
قهرمانیمحمد
قوامیرضامجرد1362/09/00اروميهتيرباران
قياسیاسفنديار16مجرد1360/06/00ايلامتيرباران
قياسیعليرضامجرد1360/07/09کرماشانتيرباران
قياسیسعيد
قيصریحسنمجردتيرباران
کاتب زادهمحمودمجرد1360/07/26خرم آبادحلق آميز
کاخزادیايران1360/08/10بروجردزير شکنجه
کارشیجواد24مجردسال 60تيرباران
کازرونیعبدالحسينمجرد1360/07/28بروجردتيرباران
کازرونیحميد
کاشانیحسينمجرد
کاشانیزن
کاشانیمباشر1360/06/30
کاشانی زادهامير(محسن)1360/08/05مهابادتيرباران
کاشانيانپرويزمتاهلسال 60سنندجتيرباران
کاشانيانپريچهر22معلمتيرباران
کاشفمحسن251361/10/19مريوانتيرباران
کاظم نژاداسماعيل1366/04/00
کاظمیمجيد25
کاغذکلانی14
کاکوئیراضيهتيرباران
کامرانناصرسربازمجرد1362/03/28ميانهتيرباران
کاوستانیجعفرمجردتابستان 62ميانهتيرباران
کاويانی(آجيلی)مجيد20کارگر1360/04/07
کايدیمحمد23دبيرمتأهل 1 فرزند1361/02/12
کرباسچیجلال الدين
کرجیسيدهاشم
کرجی پورحميدرضامجرد1360/07/09کرماشانتيرباران
کردستانیخديجهتيرباران
کردیمجتبیمجرد1360/04/01قروه
کردیقدرتتيرباران
کردی لوامراﷲ111363/03/00کرماشان
کرمانشاهیرسول25سال 61
کرمیعبدالرضا19مجرد1360/07/16خرم آبادتيرباران
کرمیپرويز251360/05/00تيرباران
کرمیحسن1363/03/00تيرباران
کريم بيگیهدايت25تکنيسين
کريم زادهعبداﷲتيرباران
کريمانسعيده17
کريمیمحمدمجرد1360/07/16ايلامتيرباران
کريمیکاميار20مجرد1360/06/19بروجردتيرباران
کريمیجلال سال 62خرم آبادتيرباران
کريمیحسن16مجرد1360/07/23خرم آبادحلق آميز
کريمیهدايت281361/06/25سنندج
کريمیروح الدينمجردکوردستانتيرباران
کريمیحسينمجرد1363/01/00کرماشانزير شکنجه
کريمیاحمد
کريمیجلال
کريمیرضا
کريمیزنانترنمجردسال 60زير شکنجه
کريمیمحمد1360/06/00
کريمینصرت اﷲ22متاهل
کريمی1360/06/24
کريمی رابهحميد1360/09/25اروميهتيرباران
کريميانسعيده1362/05/13سقزتيرباران
کريميانمحمد1364/05/07
کزازیفاطمه20تيرباران
کستویمجتبی181360/06/00تيرباران
کسرائیايرج
کشانیمحمدرضا20
کشاورز پيشهمردمعلم
کشتکارمحمدمتاهل1360/09/31بروجردتيرباران
کشکولیعطاءتيرباران
کعبیمتاهل1360/06/10خرم آبادتيرباران
کفاشیمسعود1360/06/14
کلانتریحامد1360/06/13
کلاه قوچیشکراﷲ
کلاهیمحمدسال 64بيماری درزندان
کلاوسیعزيز15
کلمنیمحمد
کمانکشجاويد151364/04/00تيرباران
کمانگرلطف اﷲ26
کمانگيرانور
کمجه ایکريم1360/07/08بروجردتيرباران
کنعانیمقصود1360/04/20
کهريزیمحسن
کهنسال قاسم کلايیحسنتابستان 60
کهنیاحمد18
کوبیصالحمجرد
کوشالینجم الدينروحانی1360/07/05تيرباران
کوکبیجلال1363/05/00زير شکنجه
کيااحمدیمردخویتيرباران
کيابیمردمجردسال 60تيرباران
کيارنژادحسين
کياکلائیسيدصادقزير شکنجه
کيانیاحمدمتاهل1360/06/00کرماشانزير شکنجه
کيانیمحمدعلی28کارمندمتاهل 3 فرزند1360/07/11سنندجتيرباران
کيانیحسين
کيانیحسينسال 60تيرباران
کيانیعبدی
کيانی پورمحمدحسين29مجرد1360/10/01سنندجتيرباران
کيائیسيدجلال28سرباز
گارزانیبهناممتاهلسال 61
گراوندحميد1361/05/00
گراوندرضاتيرباران
گرگين پاوهغلامعلی21
گرمه چشممنصور
گل آرامردمجرد1363/02/14ايلامتيرباران
گل آرامردتيرباران
گل برنجیميترامجرد1360/05/00تيرباران
گل گلابحسينمجرد1363/02/14ايلامتيرباران
گل گلابفتح اﷲ25کارمندمجرد1360/09/21کرماشانزير شکنجه
گل گندمیمهدی25
گل محمدیمحسن23تيرباران
گلباریرقيه
گلپايگانیحسين25کارگرمجرد1362/09/00
گلپايگانیخسرو35کارگرتيرباران
گلچينمسعود1360/07/20
گلزادهغلامرضا16سال 62کرماشانتيرباران
گلگونی خوئیحسنتيرباران
گلوانیحسن18متاهل
گلیجمشيد
گنجه ایفرامرز
گنجیحميدرضا23مجرد1360/05/00کرماشانتيرباران
گنجیمرد
گندمگونمحمدعلیسال 62کرماشانتيرباران
گندمیحميدمجردتيرباران
گندمی دختابراهيممجرد1360/07/09کرماشانتيرباران
گندمی دختمحمدرضا(مهدی) 27متاهلسال 62
گودرزیداود 171361/10/00
گودرزیرحيم22مجردبهار 63
گودرزیعباس24سال 61تيرباران
گودرزیگوهر(خديجه)1360/06/30
گوندوننبی اﷲ1363/08/10انتحاردرزندان
گوهررستمیمهریمجرد1360/12/01کرماشانتيرباران
گوهررستمیابوالحسن
گياهیباقرمجرد1361/10/00دزفولتيرباران
گيلانیمحمدرضا26
گيلانیمختار
لبافیمجتبی38
لرستانیخديجه1360/04/05اروميهتيرباران
لطافتیعلی اشرف25مجرد1360/06/00
لطف اﷲ نژاديداﷲ1360/05/00کرماشانتيرباران
لطف اﷲ نژاديانيداﷲ26پزشک1360/05/00
لطف اللهیحبيب اﷲ27مجرد1361/04/17کرماشانتيرباران
لطفیفرهادمجرد1360/07/13ايلامتيرباران
لطفیفضل اﷲ1360/05/00سنندجتيرباران
لقاحیپزشکمجرد1361/06/02کرماشانتيرباران
لک قاسم آبادیحبيب اﷲ251360/07/22ايلامتيرباران
لک کمریفخریمتأهل 3 فرزند1363/10/00تيرباران
لنگلیمحمد1360/04/09
لواسانیسيداحمدمجرد
لوزی1360/11/15سنندجتيرباران
ماتوجشيوامجردسال 60ايلامتيرباران
ماسوریايرج241362/05/23سقزتيرباران
ماکيانیآقارضا26
مال ميرحسن26پاسدارنفوذی1360/09/24اروميهتيرباران
مالکحبيبمجرد1362/05/00تيرباران
مالکمحمدرضا1360/02/02
مالميرمردمجرد1360/04/00تيرباران
مام حسينیاحمدسال 61
مامدیاسعد1360/06/20ماکوتيرباران
ماهيگيرحميدرضا23مجرد1360/03/00
مائیخسروتابستان 60ايلامزير شکنجه
مبارکیاحمداوايل 60تيرباران
متقیمحمدعلیمتأهل 1 فرزندتيرباران
متقيانعبداﷲ1362/05/12کرماشانتيرباران
متوليانمحمد
مجتهدیعليرضا12
مجد الحسينیحسينمجرد1360/11/29تيرباران
مجد(مجبر)سيمينمجردزير شکنجه
مجریمهردادسال 64
مجيدیمحمد20متاهل1360/07/00دزفولتيرباران
مجيدیناصرمعلممجردسال 61کوردستانترور
مجيدیحبيب اﷲتابستان 65تيرباران
مجيدیسعيد1360/05/00تيرباران
مجيدیغلامحسين25معلم1360/05/15
محبیاحمد1360/06/28
محبی تفرشیعباسمتاهل1360/08/02دزفولتيرباران
محبی فردزنمجرد1360/07/29ايلامتيرباران
محتشمیمردپزشکدزفولتيرباران
محتشمیسيدجعفر
محتشمینيرهتيرباران
محجومجواد20کارگر1360/07/28تيرباران
محرابیمهينسال 61
محرریسال 61
محزونیکمال20
محسنهادی1360/07/20کرماشانتيرباران
محسن نژاداحمدمجردپائيز 60کرماشانزير شکنجه
محکمحمودمجردتابستان 61بروجردتيرباران
محمدپناهفرشتهمجردسال 60
محمدپورعلی25مجردتابستان 60خرم آبادتيرباران
محمدپوررئوفتيرباران
محمدپورمحمدرضامتاهلسال 60تيرباران
محمدحسينیمسلم30مجرد1360/07/25دزفولتيرباران
محمدحسينیعلی32مهندسمجرد
محمدزين العابدينفقير1360/10/15بروجردتيرباران
محمدعلیسيدجلالمجرد1360/06/17خویتيرباران
محمدعلیعبداﷲ28مجرد
محمدعلی زادهنويد علی1360/12/07تيرباران
محمدويسیمهدی24کشاورز1360/08/23
محمدیپروين17سال 64بروجردتيرباران
محمدیسعيد18متاهل1361/06/25بروجردزير شکنجه
محمدیشهدامجرد1361/03/30بروجردتيرباران
محمدیعبداﷲ29مجرد1360/07/23بروجردتيرباران
محمدیرحمانمجرد1360/06/29خرم آبادتيرباران
محمدیايرج211361/03/00شهرکردحلق آميز
محمدیمسعود22تابستان 60لاريم(کردستان)
محمدیسيدعباس26مجردتابستان 60ملايرتيرباران
محمدیباقرعلی1360/11/00
محمدیفاطمه231360/05/00تيرباران
محمدیکيوانتيرباران
محمدیمحمدحسنتيرباران
محمدیمحمود25پاسدارنفوذیتيرباران
محمدیمصطفی
محمدی ستودهمسعود1360/06/03
محمدی کياطاهره20
محمودزادهتاميرمجرد1363/04/18ايلامتيرباران
محمودزادهحسين1360/08/06تيرباران
محمودنژادجعفر1363/04/00کرماشان
محمودیحسين25متاهل1360/09/17خرم آبادتيرباران
محمودیاسداﷲ23سال 62تيرباران
محمودیسيروس
محمودیقربان22
محمودیليلا
محمودیمليحهمجرد1360/07/00تيرباران
مختارانیاميرمسعودمجرد1360/06/28خرم آبادتيرباران
مختاریتيمور25مجردسال 61دزفولتيرباران
مختاریمنصورمجرد1364/06/17کرماشانحلق آميز
مداحمرد1360/09/17بروجردتيرباران
مداح شيرازیقربانتيرباران
مددیابراهيم24
مددی ﷲ لو(يعقوب)قربان26کارگر نقاش1362/05/12کرماشانتيرباران
مدرسیشاهينهپزشکمتأهل 3 فرزندسال 61
مدرسیشهربانو261360/06/00تيرباران
مدنی ملک
مدنی(موسوی)خديجه59خانه دارمجردتيرباران
مرآبیحبيب
مرآتسعيدسال 60
مراداحمدیمحمد311360/07/14
مرادپورعزيزهمتاهلزمستان 61بروجردتيرباران
مرادپوراصغر1363/04/00کرماشان
مرادپورصالح
مرادخانیسعيد
مرادیاصغر18پائيز 63تيرباران
مرادیجعفر18
مرادیجوادعلیستوان دوماوايل 61تيرباران
مرادیخدامراد1362/06/27
مرادیشفامجرد
مرادیصديقهتيرباران
مرادیصلاح الدين
مرادیعزيز1361/10/00
مرادیعليرضا25
مرادیفرشاد17
مرادیفرهاد20
مرادیکوروشمتاهلبهار 62
مرادیمحمد25مجردتيرباران
مرادیمستانه22کارمندمجردسال 62
مرادیمنصورعلیمجردسال 63
مرادی حکمتيانماشاء اﷲ1362/04/00تيرباران
مرادی نژادجليل30
مراديانمحمدجعفر20مجرد1362/05/12سنندجتيرباران
مرسلیجعفر25مجردسال 60تيرباران
مرندیرضا21کارمندخرم آباد
مرندیسعيدمجرد1361/11/19زير شکنجه
مرندیعلی اکبر
مروتیاکبرکارگرمجرد1360/06/17تيرباران
مروتیعبدالنبی20مجردتيرباران
مروتیعلی21زمستان 62تيرباران
مروتيانمحمود23معلممتاهل1361/06/22سنندجحلق آميز
مريدیحسين24مجرد1364/06/17کرماشانتيرباران
مزدانيانفريدهمجرد1360/06/29خرم آبادتيرباران
مزينیعلی اصغر1360/09/02سنندجتيرباران
مستوفیمحمد30معلممجرد1361/05/13کرماشانتيرباران
مستوفیحسين32کارمند بيمارستان
مستوفیمسعود22کارمند بيمارستان
مسعودیعلی اکبر1360/07/00تيرباران
مسيحااميرتيرباران
مشايخیمحسنمجرد1360/09/24اروميهتيرباران
مشايخیزن
مشتاقیمحمد1362/04/10کرماشانتيرباران
مشرفمجيد191360/09/18کرماشانتيرباران
مشرف زادهعلیمجردسال 60تيرباران
مشرف زادهعليرضا
مشکبارمهدی25
مشکينیسعيدمجرد1361/01/12سنندجحلق آميز
مشهدینسرين1360/09/18کرماشانتيرباران
مشهدیجعفرمتأهل 1 فرزند
مشيریعزيزمجرد1360/05/16ماکوتيرباران
مشين چیآزادهمجرد1364/12/26سوره چوم سردشتانتحاردرزندان
مصباحمحمود191362/02/29کوردستان
مصدقاسماعيل23کارگرمجرد1362/02/00سنندجتيرباران
مصطفايیمحمدرضاکتابفروش
مصطفی زادهکاملمتأهل 8 فرزند1362/09/19
مصطفی سلطانیماجد1360/09/00تيرباران
مصلح آبادیسعيد1363/04/00کرماشان
مصلح آبادیحسينتيرباران
مطلبیمظفر221363/02/31کوردستانتيرباران
مطلبیرحمت
مطيعامحمدتقی28دبيرمجرد1360/07/03بروجردتيرباران
مطيعاعلی محمد25
مظاهریسعيد(طاهر)مجرد1360/07/20کرماشانتيرباران
مظاهریفاطمهتيرباران
مظاهریمحمدرسول22
مظفریافسانه1362/05/12کرماشانتيرباران
مظفریغلامعلی261362/05/12کرماشانتيرباران
مظفری نياعلی1361/10/29شاه آباد غربتيرباران
مظلومیحسنسال 61تيرباران
مظهریمرتضیمجرد1364/01/00کرماشانتيرباران
معاذیمحمدصالحمجرد1360/11/15سنندجتيرباران
معبدفرشيدمجرد1361/10/15اسلام آبادغربتيرباران
معتمدپورزلفعلی1360/08/18
معتمدیمتاهل
معدومیفريده23مجرد1361/09/06اروميهتيرباران
معدومیزاهد26دبير1360/09/00کرماشانتيرباران
معراجیفرشيدمجرد1360/07/00خویتيرباران
معرفیجعفرماکوزير شکنجه
معروف خانیعلی
معروفیمحمديوسف مجرد1363/02/12ايلامتيرباران
معروفیجعفرمجرد1360/09/28خرم آبادتيرباران
معزیرضامجردسال 61بروجردتيرباران
معزیعلی28مهندسمجرد1360/07/27بروجردتيرباران
معزیمحمدتقی251360/05/00دزفولتيرباران
معصوم عليشاهیاميرتيرباران
معصومیحبيب اﷲ
معلمرمضان متأهلسال 62خرم آبادتيرباران
معلمعليرضا22 مجرد
معماربيانیبهزاد
معمارتدبيریزمستان 60زير شکنجه
معمارنيابهزاد
معيرمجيدتيرباران
معيناحمدتيرباران
معين فرحسين
مقبلیمحمدرضا1360/05/00تيرباران
مقتدریمهدی27
مقداریحسن
مقدسیحميد30
مقدمحميدمجردتابستان 60تيرباران
مقدمصمداﷲمجرد
مقهوریقاسم26
مقيمیحسين
مقيمیشراره201362/02/06
مکاری زادهمحمودمجرد1360/08/00تيرباران
مکانيکضياءمتاهل1360/09/18کرماشانتيرباران
مکرریمحمودمتاهل1360/09/18کرماشانتيرباران
مکرونینبی1360/12/00کرماشانتيرباران
ملاحیعلی اکبر
ملکمحمدرضامجرد1360/07/22بروجردتيرباران
ملک محمدیمهدی351362/05/00کرماشانتيرباران
ملکوتیحسن32کارمندمجرد1361/10/17دزفولتيرباران
ملکیابوطالب
ملکیايوب21تيرباران
ملکیايوب
ملکیعليرضا23برقکار1360/09/30تيرباران
مندانسعيد1363/05/27تيرباران
منزویسيدمحمود20مجرد1362/01/12سنندجتيرباران
منصوریحسن23مجردکرماشانتيرباران
منصوریرحيمتيرباران
منوچهریزهره1360/05/25
منيریمرضيه271360/06/22
مهاجریيونسمجرد1360/06/00کرماشانتيرباران
مهاجریمرتضی26معلم ورزش 1 فرزندتيرباران
مهازیمحمدصالحمتاهل1360/09/29سنندجتيرباران
مهدویسرور1362/03/25کرماشانتيرباران
مهدیاحمد1360/08/05
مهدی حجتمرتضی1360/08/04دزفولتيرباران
مهدی زاده ولوجردی(بروجردی) علی381360/04/00
مهرآئينعلی19سرباز
مهریادريس221360/06/31بروجردتيرباران
موحدنيامحمدصادق(کاظم)221360/06/00تيرباران
موسویعبدالحسين1360/08/00اروميهتيرباران
موسویسيدحسين 221362/05/12کرماشانتيرباران
موسویسيدحسن
موسویغفورپزشک1360/05/28
موسویليلامجردبهار 61تيرباران
موسویمحمدرضا1363/04/06
موسوی اردبيلیمريم
موسوی حسينیبهزادکارمندمتاهل1361/10/00تيرباران
موسوی نژادولی23کارگرتيرباران
موسیحسن23متأهل 1 فرزند
موسی زادهفيض اﷲ
موسی نژادولی22تيرباران
موقرنيامحمدرضا
مولايیرضا
مولايیعلیتيرباران
مولايیمرتضیمتأهل 3 فرزند1360/09/00تيرباران
مولائيانژاله(ژيلا)19مجردسال 61
مولودیزنمجرد1362/09/00اروميهتيرباران
مولودیمحمدصديق251360/09/16دزفولتيرباران
مولویمحمدتقی25کارگرداروخانه1360/06/28مياندوآبتيرباران
مولویمريم19
مؤمنیآذر24معلم1360/04/10
مؤيدی
ميخیمحمد1360/09/24اروميهتيرباران
ميداناقبالمجرد1360/09/00
ميرابیقاسم
ميرافضلیمحمدرضاکارگر1360/06/10
ميرباقریسعيدمجرد1361/01/00اروميهتيرباران
ميرخانیرضامجرد1360/05/16کرماشانتيرباران
ميرزاحسينیفرزادتابستان 60
ميرزاطاهریعلی28دبيرمجرد1360/06/00اروميهتيرباران
ميرزايیفرامرز181360/05/04بروجردتيرباران
ميرزايیايرج141361/12/09
ميرزايیحجت اﷲ19تيرباران
ميرزايیشفيق
ميرزايیکاظمانتحاردرزندان
ميرزايیمحمدرضامتاهل
ميرفتاح1362/01/00خویتيرباران
ميرمحمدعلیسيدجلال24پائيز 61تيرباران
ميرمحمدیمهينمجرد1362/01/00خویتيرباران
ميرمحمدیجلالمتاهل
ميزانینرگس
ميکائيلیسعيدمجرد
مينه پاشائیعبداﷲزير شکنجه
مينوحميد مجرد1361/05/16کرماشانتيرباران
ناتسبيانمسعود
نادرکورشمجرد1360/11/15سنندجتيرباران
نادریعلاء الدين21سال 60
نادریعليدوست16
نادریکاظم1362/05/15
نادریمحمد
نادریمحمدمجردسال 60
نادریمحمود
نادمیاحمد19
ناصریداريوشمهندس
ناصریسرورمجرد1361/02/00تيرباران
ناظمیروح اﷲ36دبيرمجرد1360/11/00خرم آبادتيرباران
ناظمیيداﷲ(علی)19مجردبهار 61
نباتیعباسمجرد1360/07/03بروجردتيرباران
نبی گزیبيژنمجرد1361/02/15کرماشانتيرباران
نجاریغلامحسين1360/05/16کرماشانتيرباران
نجف آبادیشريف201360/07/18کرماشانتيرباران
نجف آبادیقابوسمجردتيرباران
نجفیتقیمتأهل 1 فرزند1360/11/12سنندجتيرباران
نجفیقدرت 201360/04/05کوردستان
نجفیرضاتيرباران
نجفیعليرضا
نجفیعليشاه20
نجفیمهنازتيرباران
نجفيانعليرضا20کارگر1360/09/20
نجم آبادیمصطفی
نجم الدينیناصر231363/04/00کرماشان
نجمیفريدونمجردتيرباران
نخسازاسماعيل1362/10/00
نخستلادن1361/05/09
نخعیرضا15مجرد1360/07/03بروجردتيرباران
نخعیمهدی291360/06/26تيرباران
ندائی فرمجيدمتأهل 2 فرزند1360/09/23کرماشانزير شکنجه
نديمینعمت
نراقیمحسن1360/05/25
نريماناحمد21
نژادمنشقاسمتيرباران
نسترنیمحمد30معلم1360/08/00
نصراللهیپزشک جراحمجردتيرباران
نصيرخالدیهوشنگزير شکنجه
نصيرمقدمسهراب22سال 60
نصيرمقدمعبدالرضا25
نصيریاعظمپرستار1360/07/13کرماشانتيرباران
نصيریجوادمعلم1360/06/16
نصيريانزنمجرد1361/04/19کرماشانتيرباران
نظرزادهمحمدحسين17
نظریمريممجرد1360/06/31بروجردتيرباران
نظریجواد18مجردتيرباران
نظریحشمت
نظرياتمنوچهر19سال 60
نعمت استرینعمت
نعمت بخشعلیمهندس الکترونيک
نعمت پورمحمود16
نعمت زادهمحمدزير 181363/04/14تيرباران
نعمت يوسفیمجيد1360/07/18
نعمتی سيدرضامجردپائيز 61سنندجتيرباران
نعيمی کاررضامتاهلزمستان 63بروجردتيرباران
نغزیعليرضا1360/11/15سنندجتيرباران
نفيسیعليرضا21مجرد1360/09/28خرم آبادتيرباران
نگهبانکوکب(مادر)
نماززادهتيرباران
نميزیشرمينسال 62تيرباران
نهادی(فرهادی)رضامجرد1360/06/06خویتيرباران
نهانحميدرضامعلممجرد1360/05/00تيرباران
نوابفتحيه
نواخواهرضامجردتابستان 61دزفولتيرباران
نوبری فريمانیعلی اصغرکارگر
نوحه خوانرحيم1362/09/00تيرباران
نوذریمجردسال 60
نورالدينياننعمت اﷲسال 60
نوراللهیايران30دبيرتيرباران
نوراللهیخليل161360/05/00تيرباران
نورايمانینسرين15
نورعلائیخليلمجرد1360/06/29خرم آبادزير شکنجه
نوروزیعلی
نوریسيمين19
نوریصديقمجردتيرباران
نوریمرضيه22تيرباران
نوریهاشم22تيرباران
نوری زاده عزت اﷲمجردتيرباران
نوری مهربانینسرين231360/10/16
نوريانرمضانعلیسال 60
نوشانیفاطمه1360/06/00تيرباران
نويدیمحمدرضا26کارگر1362/05/12کرماشانتيرباران
نوينمحمدرضا201362/12/00کرماشانتيرباران
نياریبهزادمجرد1360/06/06ايلامتيرباران
نيازیحسين1360/06/00بروجردحلق آميز
نيازیداوراحمد
نيریناهيدمجرد1361/07/00
نيسارینسرين1360/11/15سنندجتيرباران
نيک اخلاقجمشيد24مجردسال 61کرماشانتيرباران
نيک رأیانورمجرد1360/09/18کرماشانتيرباران
نيک نژادوحيد1360/06/27
نيکومجتبی16مجرد1360/07/09کرماشانتيرباران
نيگجه ای حاج حسنتيرباران
هاشمیهاشم25مجرد1362/02/00قروهتيرباران
هاشمیمنيرالسادات
هاشمی(هاشمی نژاد)کيومرثمجرد1360/02/00زير شکنجه
هاشميانمرد1361/06/00
هانیمحمد1362/05/12کرماشانتيرباران
هدائیفرحتيرباران
هراتیسعيد
هرموچیمجيد
هرندیسعيدمجرد1362/04/06اروميهتيرباران
هژبرعليرضامجرد1361/08/05سنندجزير شکنجه
هژبرعزيزمجردتابستان 60کرماشانانتحاردراسارت
هشيارمحمد1361/10/19مريوانتيرباران
هلالیمحبوبهمجرد1363/04/00حلق آميز
همايون نژادعليرضا17
همت زادهاصغر28متأهل 3 فرزند
همتیاعظم
همتیعلی22سال 60
همتیمرتضی201360/05/00تيرباران
همدانیگودرز20تيرباران
هميانیحميد18
هميتیحميد20
هواکشيانقدسی25مجردسال 60بروجردتيرباران
هوشيارصديقه
هوشياریحسينمجرد
واحدیوحيدخرم آبادتيرباران
واحدیمظفر25پائيز 61
وارشکیعبدالحميدزمستان 63
واسفیزين العابدين23مجرد1360/07/28بروجردتيرباران
واعظی دبيریحسينمجرد1360/09/00اروميهتيرباران
واقفیرضا24مجرد1360/06/00اروميهتيرباران
واقفیقهرمان18متاهل
والی زاده17مجرد1360/09/00اروميهتيرباران
والی زادهمنوچهر
وحدتحسن(جمشيد)201362/05/23سقزتيرباران
وحدتعلی23مجرد
وحيدمينا28
وحيدیشهنازمجرد1362/07/00تيرباران
وزيریکاوهمجرد1362/01/00دزفولتيرباران
وزيریپرويزمجرد1362/07/00
وزيریفرامرز40
وفائی(ونائی)گيتی(فرح)21مجرد1360/09/00اروميهزير شکنجه
ولدخانیاحمدمجرداوايل 62تيرباران
ولی خان شيرازميرحسينمجردتيرباران
ولی زادهعباس35اواخر 60تيرباران
ويس مرادیرئوف1362/03/25کرماشانتيرباران
ويسیحسينمتأهل 1 فرزند1364/08/29
ياحسنیسيدمحمد
ياخچیحسين مجيد16متأهل باردار1360/09/17کرماشانتيرباران
ياراحمدیمرتضیمجردزمستان 61دزفولتيرباران
ياراحمدیداراب18
ياراحمدیشريف181360/07/14
ياراحمدیعلی24معلم
ياراحمدیمحمدامير24مجرد
يازندیحسينمجرد1360/06/31بروجردتيرباران
ياسوجسودابهمتأهل 1 فرزند1360/09/00خرم آبادتيرباران
ياورزادهحميدمجرد1360/07/22بروجردتيرباران
ياوری سرتختیحميد25سرباز وظيفهدورودتيرباران
يحيائیجلال
يرانیشهرام1360/07/07
يزدان پناهصادق
يزدان پورعبئالرحمنمجرد1362/06/08کرماشانتيرباران
يزدانیپرويزپائيز 60ايلامتيرباران
يزدانیعبداﷲسال 60
يزديابیمهری1360/06/19
يوسف زادهآقابابازير شکنجه
يوسفینادر1362/05/12کرماشانتيرباران
يوسفیحمزه19