بازداشت روزنامه نگار دیگر کورد از سوی دولت ترکیه

بازداشت روزنامه نگار دیگر کورد از سوی دولت ترکیه

kmmk:
سه شنبه ۷ آگوست، رونک دمیر، روزنامه نگار آژانس خبری مزوپتامیا در شهر آمد در شمال کوردستان بازداشت شد.

پلیس ترکیه اعلام کرده است، که حکم بازداشت رونک داده شده است وبه مرکز امنیت آمد منتقل شده است.
حکومت ترکیه در ادامەسیاست خود بر ضد کوردها، روزانه فعالان سیاسی و مدنی را بازداشت میکند که این روند برابر است با قتل و عام کوردها.

قابل ذکر است تا کنون چندین تن از  اعضای مجلس و روسای شهرداریها در زندان به سر میبرند.

جمعیت حقوق بشر کردستان