حکومت ایران چند شهروند کورد را بازداشت کرد

KMMK:دو شهروند کورد ساکن شنۆ با نامهای کامل احمدی ساکن روستای حسن‌نوران و طیب بامروت از اهالی روستای سینگان را به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت ‌شدند.

بازداشت ین شهروندان کورد در حالی صورت گرفته است که حکومت ایران طی چند روز گذشته دهها تن از شهروندان را با اتهامات گوناگون بازداشت و‌ روانه زندان کرده است.
بازداشت فعالان مدنی کورد در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، کوچکترین فضای فعالیت های مدنی و سیاسی را نداده و شهروندان را از تمامی حقوق طبیعی و قانونی خود محروم کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان