کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران/ نرخ سبد معیشت به پنج میلیون رسید

KMMK:بحران اقتصادی اخیر زندگی مردم بخصوص کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد، با مدنظر قرار دادن این قانون حداقل دستمزد کارگران میبایست حداقل ۵میلیون تومان باشد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، لوازم خانگی ۴۰ درصد گران شده‌اند، قیمت گوشت قرمز بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است.
سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید، دستمزد پایین زندگی مردم و بخصوص کارگران را به شدت تحت فشار قرار داده است.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از کاهش ۴۸.۲ درصدی قرت خرید دستمزد خبر داد و گفت:
کارگران بین دو میلیون تا سه میلیون و دویست هزار تومان مزد ماهانه می‌گیرند، این نرخ دستمزد در مقایسه با نرخ واقعی برای دستمزد، نرخ اجناس و… بسیار پایین می‌باشد.

افزایش ۳۲ درصدی قیمت لبنیات، ۸۵ درصدی قیمت گوشت قرمز، ۵۰ درصدی قیمتِ گوشت مرغ، صددرصدی افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی، ۳۰ درصدی قیمتِ میوه نشان از بحران جدی و خانمان سوزی دارد که از فقر گسترده در میان مردم خبر میدهد.
قابل ذکر است که در بخش مسکن هزینه ها بیش از ۱۴۰ درصد و در بخش ارتباطات ۵۳ درصد افزایش یافته است .

این ارقام اگر در شرق کوردستان محاسبه شوند، وضعیت معیشتی مردم به‌شدت اسفناکتر است، بر اساس مار رسمی حکومت ایران استانهای شرق کوردستان در رتبه های پایین میزان اشتغال زایی و بیشترین آمار بیک اری را دارند.
از لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی نیز حکومت ایران به شکلی هدفمند سعی در عقب نگه داشتن این بخش کوردستان میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان