مسدود کردن حساب بانکی‌ مختار امینی کولبرِ قطع نخاعی توسط یکی از ادارات دولتی

Kmmk: اداره‌ی بهزیستی شهرستان مریوان حساب بانکی مختار امینی «زویران» ۳۷ سالە و متأهل و صاحب دو فرزند را توقیف کرد.

khrn در گزارشی اعلام کرده است: همکاری‌های مردمی کە بە حساب آقای امینی واریز می‌شد از سوی اداره‌ی بهزیستی مسدود شد.

این منبع بر اساس گفت‌وگویی کە با این خانواده داشتە می‌گوید: مدت چهار ماە است شمارە حساب آقای امینی مسدود شدە و همکاری‌های مردمی بە شیوە مستقیم اخذ می‌گردد؛ این در حالی است کە اداره بهزیستی اعلام کردە منظور از بستن حساب، جمع‌آوری کمک‌های مردمی جهت خریدن خانە برای خانواده مذکور می‌باشد و هنوز خانواده‌ی آقای امینی بە مدت هشت ماە است کە در منزل پدری‌شان در شرایطی نابسامان به سر می‌برند.

لازم بە ذکر است آقای مختار امینی دو سال قبل در گردنەی «تەتە»ی هورامان زمان اشتغال بە کولبری از ارتفاعات سقوط و عصب نخاعی این شخص دچار پارگی شدە و اکنون در بستر بە سر می‌برد و تنها راە معیشتی خانواده کمک‌های مردمی می‌باشد کە مدت چهار ماە است از طرف بهزیستی بستە شدە است.

 

جمعیت حقوق بشر کردستان