تجمع اعتراضی فعالان مدنی اهل سنه در پی تصمیم حکومت به تأسیس هتل و تخریب تفریحگاه «کوچکه‎ره‎ش»

Kmmk: صبح امروز جمعە ۵ مرداد ماە، جمعی از فعالان محیط‌زیست در کنار فعالین اجتماعی، مدنی و کارگری و همچنین حمایت مردم شهر سنه؛ در پی تصمیم حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر تخریب تفریحگاه «کوچکه‎رەش» و احداث هتل در مکان مذکور، اقدام به تجمعی اعتراضی در این تفریحگاه نمودند.

تجمع‌کنندگان بە این تصمیم بە شدت اعتراض داشتە و اعلام کرده‌اند بە هیچ عنوان اجازه تخریب این مکان طبیعی و تفریحی را بە دولت و سرمایەداران نمی‌دهند. هم‌چنین اظهار کردند در حاشیه شهر سنه زمین قابل بهرەبرداری جهت احداث هتل بە حد کافی موجود است و دست از نابود کردن مکان‌های تفریحی _طبیعی مردم عادی بردارید.

دولت و بخش خصوصی در برنامه‌های زنجیرواری اقداماتی را در راستای بهرەبرداری منفعت‌طلبانە از مکان‌های طبیعی کە مورد توجە مردم، بخصوص قشر متوسط جامعە است؛ انجام دادەاند و بسیاری را در برنامە کاری خود دارند، نظ ربه آنکه بدون مطالعه وتحقیق در مورد زیان‌های محیط زیستی پیش رو و یا توجە بە علایق و شرایط تفریحی مردم و حقشان، جهت برخورداری و استفاده از اماکن طبیعی اقدام به چنین عمل‌های تخریبی در عرصه محیط زیست کوردستان می‌نمایند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان
ارتباط