کارنامه حکومت ایران: وجود 21 هزار معتاد در استان سنه

KMMK: مدیر کل اجتماعی استانداری ایران در استان سنه اظهار داشته است :حدود ۲۱ هزار نفر در استان آلوده به مواد مخدر هستند که ۶ درصد از این جمعیت را زنان شامل می شود.

این در حالی است که حکومت ایران هیچ گونه تلاشی جهت مبارزه با تولید، پخش و فروش مواد مخدر در کوردستان نکرده و ارگانهای حکومتی نظیر سپاه پاسداران ایران خود در تولید و فروش مواد مخدر نقش دارند.
در همین رابطه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر حکومت ایران در استان سنه شرق کوردستان با بیان تغییر مصرف مواد مخدر در استان گفت: بیشترین ماده مخدر مصرفی در سنه تریاک و بالاترین رشد مصرف مربوط به ماده مخدر گل است.

نامبرده اظهار داشته است: میانگین سن مصرف در ایران ۲۱ سال و در استان سنه شرق کوردستان ۲۳ سال است.
جمهوری اسلامی ایران با نگاه امنیتی و تبعیضی درصدد آلوده کردن جامعه کوردستان به مواد مخدر میباشد.
بیکاری، فقر، ممنوعیت و محدودیت های حکومتی و… از عواملی هستند که در کنار پلان های حکومت برای آلوده سازی جامعه به افزایش مصرف مواد مخدر انجامیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان