بازداشت چندین تن در مورد ترور اقبال مرادی عضو شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان

kmmk: در رابطە با ترور اقبال مرادی عضو مدیریت جمعیت حقوق بشر کوردستان(kmmk) در جنوب کوردستان، فرماندار شهرستان پنجوین اعلام کرد: “تا کنون چند تن بازداشت و تحقیقات از مظنونین در جریان است.”

رزگار محمد، مسئول اطلاع رسانی ادارە کل آسایش استان سلیمانیە در جنوب کوردستان گفته است: “نتایج تحقیقات در این پرونده هیچوقت آشکار نخواهد شد.”

بەنقل از روژ نیوز: “رئیس پلیس پنجوین نیز از اطلاع رسانی در این رابطە خود داری کرده است.”

در همین رابطە، زانا رحمان، قائم مقام شهرستان پنجوین گفتە: “تحقیقات در رابطە با این پروندە در جریان است و در صورت بە نتیجە رسیدن، اطلاعات آن بە شکل رسمی منتشر خواهد شد.”

او گفته از آنجایی کە ترور خارج از شهر پنجوین اتفاق افتادە کار بررسی دوربین های امنیتی سخت شدە، اما تحقیقات همچنان در جریان است و تا کنون چند نفر در این مورد احضار و بازجویی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان