بازداشت فعال مدنی کورد مختار زارعی درشهرستان ســـنە

kmmk:

روز ۳۰تیرماە ۱۳۹۷ خورشیدی “مختار زارعی” فعال مدنی و نام آشنای کورد واهل ســـنە در شرق کوردستان بازداشت گردید.

طبق گزارش فوق نامبردە بە اتهام تشویش اذهان عمومی، اتهام بە رهبری و تبلیغ علیە نظام ، احضار و بازداشت گردیدە است. شایان ذکر است نامبرە لحظاتی قبل از بازداشت با انتشار ویدیویی اعلام نمودە کە احتمال دارد بازداشت شود.

لازم بە یادآوریست کە مختار زارعی طی سالهای گذشتە چندین مرتبە از سوی نهادهی امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در کوردستان احضار ،تهدید وبازداشت شدە است.

جمعیت حقوق بشـــر کوردســـتان