مریوان/زنی جوان از فعالین مدنی بە زندگیش پایان داد

Kmmk:

طبق اخبار گزارش شدە؛۲۷ تیر ماە سال جاری ۱۳۹۷ ،زنی ۲۳ سالە بە نام آرزو دل انگیز با حلق آویز کردن خویش اقدام بە خودکشی کردە است.

یکی از نزدیکان آرزو شرحی از زندگی او بە این صورت ارائە دادە است: آرزو در سن ۱۷ سالگی ازداواج میکند و بعدا با اوج گرفتن مشکلات خانوادگی بە محض تولد فرزندش بچە را از دیدن مادر محروم میکنند و اجازە حضانت فرزندش را از او میگیرند.

همچنین شخص مذکور تایید کردە کە آرزو از فعالین مدنی بودە و فعالیت هایی در زمینە احقاق حقوق زنان داشتە و تلاش برای مبارزە بر ضد قوانین تبعیض جنسیتی در جامعەی شرق کوردستان از دیگر اهداف او بودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان