چالدران/کولبری در کمین نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد

Kmmk:

در شب ۲۸ تیرماە ۱۳۹۷ در پی گشت شبانە پاسگاە “قورخ لرمیشە” از توابع شهر چالدران نزدیک بە مرز شرق کوردستان و شمال کوردستان کولبری را میکشند.

کولبرنیوز اسم این کولبر را “حکیم حیدرانلو” اعلام کردە کە در جریان کمین و گشت شبانە نیروهای انتظامی برای کولبران و کاسبکاران با شلیک گلولە کشتە میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان