دادگاە انقلاب ایران فعالین محیط زیست را بە جرم خاموش کردن آتش سوزی جنگلها محکوم کرد

KMMK: هفتە گذشتە دادگاە انقلاب ایران  شهر سنە شرق کوردستان در پی اتخاذ حکمی،هر یک از سە فعال محیط زیست شهر مریوان ،فاروق سعیدزادە، لایق احمدی و آزاد روحی را بە اتهام خاموش کردن آتش جنگلها و مراتع اطراف مریوان و تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی ایران بە ۱٦ ماە حبس محکوم کردە است.

آتش زدن جنگلهای کوهستانهای زاگرس از طرف گروەهای ناشناس هر سالە صورت میگیرد و ولی از پیدا و اعلام کردن بانیان آن خبری نیست. اما کسانی کە بە کمک محیط زیست شتافتە وسعی در مهار فاجعە دارند محکوم میگردند.
در سال ۱۳۹٤ خورشیدی این سە فعال بە مدت ۳۳ روز در بازداشتگاە ادارە اطاعات ایران در شهر سنە  بە اتهام فعالیت محیط زیستی و سعی در مهار آتش سوزیهای برافکندە بر زیستگاە و کوەهای منطقە کوردستان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان