آتش سوزی عمدی در بیدزارهای “تموغە”

  • KMMK: بیدزارهای تموغە از توابع شهر سقز در حالی بە آتش کشیدە شد کە در روزهای اخیر همچنین شاهد چندین آتش سوزی ازین دست در همین شهر و شهر همجوار بانە بودەایم.

از جملە مراتع اطراف “تپە ماڵان” در شهر سقز و جنگل های “پیر مراد”از مکانهای تفریحی و گردشگری بانە و همچنین کوهای “دوزین” در همین شهر.
بخصوص در فصل گرما آمار این آتش سوزیها بالا میرود و ارگانهای مربوطە دولتی با استنادهای تکراری بە شرایط فصلی از پیگیری عامل و عوامل ای آتش سوزیها سر باز میزنند.
این در حالی است کە تراکم آماری این رویدادها بە گونەایی غیر معمول در کوردستان و جنگل ها و مراتع آن بخصوص در دهەی اخیر است.با توجە بە سنجش های قیاسی با نقاط دیگر در ایران و فعالیتهای انجمن های حفاظت محیط زیست در کوردستان جهت کنترل و هوشیار سازی مردم منطقە و جمع آوری اطلاعات از مردم محلی؛اعلام تصادفی بودن این آتش سوزیها ازطرف ارگانهای دولتی غیر قابل قبول است!

جمعیت حقوق بشر کوردستان