وضعیت وخیم سلامتی سعید شیرزاد

Kmmk: زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از چند ماە قبل دچار دیسک کمر شدە و آماس و اسپاسم در قسمت کمر و پایین تنە حاد شدە بە طوری کە در راە رفتن دچار اختلال گردیدە و فقط با کمک وسایل کمکی می‌تواند قدم بردارد.

علی‌رغم تأکید پزشکان بر نیاز مبرم و فوری نامبردە بە اقدامات پزشکی و انتقال بە مراکز پزشکی مخصوص؛ هنوز از کمک‌های پزشکی و درمانی محروم بودە و در ماە گذشتە علی‌رغم دریافت مجوز از طرف دادستانی و با تأکید بر متحمل شدن هزینەها بە صورت شخصی هنوز از انتقال ایشان بە مراکز پزشکی خارج زندان ممانعت بە عمل آمدە است.

با توجە بە گزارش‌ها سایت خبری هرانا کە از موثق بودن اخبار خبر دادەاند با توجە بە نظر پزشک لازم است نامبردە چند ماهی زیر نظر پزشک و فیزیوتراپ باشد.

لازم بە ذکر است نامبردە خرداد ماە سال گذشتە بە ٥ سال زندان محکوم گردیدە و مدتی قبل با اجرای حمل یک سال تعلیقی در پرونده قبلی ایشان، حکم بە شش سال افزایش یافتە است و همچنان و جدای از این دو پروندە در پیش رو دارد.

همچنین باید یادآور شد سعید شیرزاد فعال سیاسی روز دوازدهم خرداد سال ۱۳۹۳ در محل کار در پالایشگاە تبریز دستگیر و بە زندان اوین منتقل گردید و پس از مدتی بە زندان رجایی شهر کرج بردە شد.

 

جمعیت حقوق بشر کردستان