پیرانشار/کمین وتعقیب و گریزکولبران از طرف نیروهای امنیتی

Kmmk:

شب بیستم تیر ماە ۱۳۹۷ در ارتفاعات اطراف “قەمترە” از توابع پیرانشار شرق کوردستان نیروهایی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کمین کولبران نشستە و در نتیجە تعقیب و گریز و شلیک بە طرف کولبران یکی از کولبران از ارتفاعات بە پایین پرت شدە و دچار کوفتگی و جراحات بدنی میشود.

نیروهای امنیتی هم زمان با تعقیب و گریز یک سری از بارها و اجناس کولبران را ضبط کردە اند. طبق گزارشات هم کولبر مذکور “ویس احمدزادە”نام داشتە است و از اهالی شهرک مەنگوڕ پیرانشار بودە است کە از ناحیە پا و زانوها آسیب دیدە.

جمعیت حقوق بشر کوردستان