مرگ بیش از چهار هزار ماهی در رودخانه ” قزل اوزن ” بیجار

KMMK: رئیس اداره محیط زیست بیجار از مرگ بیش از چهار هزار ماهی به علت سمی بودن آب ردخانه قزل اوزن خبر داد.

نامبرده تائید کرد که آب این رودخانه به وسیله مواد سمی، مسموم شده است و خطر مرگ تمامی ماهی ها و سایر آبزیان این رودخانه تهدید میکند.

قابل ذکر است که:  نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ,از بین بردن طبیعت کوردستان را وظیفه خود میدانند. نبود فرهنگ سازی حفظ و نگهداری طبیعت تۆ عوامل اصلی تخریب محیط زیست است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان