زخمی شدن شهروند کورد باشلیک مستقیم نیروهای امنیتی درشهر ســـقز

 kmmk:
روز سەشنبە ۱۲ تیرماە ۱۳۹۷ خورشیدی درجادە مسیر ســـقز بە دیواندرە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ئیران اتومبیل جوان کورد را بە رگبار می بندند کەدرنتیجەی این یورش رانندە اتومبیل فوق زخمی می شود.
درپی خبر فوق رانندەی آن بەنشانی “یوسف کیانمهر”بشدت مجروح گشتە و جهت مداوا بە بیمارستان خمینی شهر ســـقز منتقل می شود.
همچنین مسئولین بیمارستان اعلام داشتەاند کە نامبردە جهت علاج می باید بەبیمارستان مجهزتری در دیگرشهرها منتقل شود.
این درحالی است کەاتومبیلاین جوان کورد کە مورد اصابت گلولە قرار گرفتە هیچ علتی خاص نداستە وحامل هیچ گونە بار و وسایل قاچاق نیز نبودە است.
جمعیت حقوق بشـــر کوردستان