جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

شهروندی در عفرین براثر شکنجە سربازان ارتش ترکیە جان باخت

kmmk:

ربودن و شکنجە شهروندان عفرین از جانب ارتش ترکیە و مزدوران وابستەاش همچنان ادمە دارد، شهروندی بەنشانی “محمد ایبیش” بەعلت شکنجەی ارتش ترکیە جانش را ازدست داد.

منبعی در عفرین اعلام کرد کە ارتش ترکیە و مزدوران وابستەاش شهروندی بەنشانی محمد ایبش ۵۵ سالە در روستای “هسانا” را بدون هیچ علت خاصی ربودە و بعدأ در زیر شکنجە کشتە شدەاست. همان منبع خاطرنشان کرد کە نیروهای مذبور پیشتر دختر محمد ایبیش را ربودە بودند وبعداز دریافت مبلغی پول آزادش نمودند.

بعدا محمد ایبیش را نیز ربودە وبعلت کهولت سن درزیر شکنجە جان سپردە است. همچنان منبع فوق می افزاید: نیروهای نامبردە شهروندان را بە زندان روستای “قوبی” ی بخش عفرین و جهت آزاد نمودنشان خواستار دریافت پول از خانوادەهایشان هستند .

جمعیت حقوق بشرکوردستان

Related posts

كشته و زخمى شدن ٤ كاسبكار كورد توسط نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در كرماشان

تجمع اعتراضى كارگران اخراجى از كارخانه صبا پولاد زاگروس

قطع درختان و غارت جنگل‌های شرق کوردستان ادامه دارد