دولت ترکیه با به آتش کشیدن جنگلهای کوردستان طبیعت کوردستان را نابود میکند

KMMK: سربازان ارتش ترکیه در بیشتر مناطق مابین شهرهای روباروک و شمزینان در شمال کوردستان و همچنین در مناطقی از جنوب کوردستان با بنزین جنگلهای کوردستان را به آتش کشیدند.

منطقه شمزینان که در همسایه جنوب و شرق کوردستان واقع است، جدای از درختان میوه فراوان، زیستگاه هزاران گونه جانوری نیز هست با این وجود دولت ترکیه هزاران هکتار از جنگلهای منطقه را به آتش کشیده و هزاران گونه جانوری را از بین برده است.

سربازان دولت ترکیه، در چندین ناحیه مابین شهرک روباروک و شمزینان و جنوب کوردستان جنگلها را به آتش کشیدند که این آتش چندین روز ادامه داشت، این مناطق آگاهانه به دست سربازان ترکیه به آتش کشیده شده اند.
روستا نشینان در تلاش بودند که آتش را خاموش کنند اما سربازان دولت ترکیه مانع آنها شدند.

یکی از روستانشینان گفته است: سربازان ترکیه بخصوص شبانه جنگلها را به آتش میکشند، ماه گذشته در کاله کولان و مابین شهرکهای روباروک و شمزینان و جنوب کوردستان سربازان ارتش ترکیه به شکل ماه و ستاره ( نشانهای پرچم ترکیه) در جنگلهای کوردستان بنزین ریختند و به آتش کشیدند، آتش در جنگل اقلیم محک ادامه داشت و ما خواستم آتش را خاموش کنیم ولی به ما اجازه این کار را ندادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان