بازداشت دو درویش از دراویش گنابادی آبدانان درشرق کوردستان

kmmk:

روز ۸ تیرماە ۱۳۹۷ خورشیدی دو درویش از دراویش گنابادی آبدانان ازتوابع استان ایلام بە نامهای ” جلال موسوی وامین علیزادە” درتهران بازداشت گردیدند.

طبق خبر مذکور این دو شخص بە اتهام دفاع از طریقت درویشی و تصوف در فضای مجازی و شرکت درمجالس دراویش مدت مدیدی تحت تعقیب نیروهای اطلاعاتی بودند تااینکە در تهران بازداشت گردیدند و مورد بازجویی وشکنجە و زندان واقع گردیدند.

شایان ذکر است ،سرکوب وتهدید وتعقیب وزندانی وحتی اعدام دراویش ویارسانها و جدااندیشان شرق کوردستان سالهای مدیدیست کە ازسوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران پیرو میشود ودهها فعال از آنها در زندانهای ایران وچندین تن از آنها اعدام گردیدەاند، کەآشناترین نامشان ” محمدسلاس” کە تمامی مدارک حاکی از آنند ،نامبردە بی گناە بودە ولی بەعلت پافشاری واصرار بر عقایدش پروندەای را جهت محکوم کردن واعدامش باز کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان