خودکشی دختری جوان در شهــر دیواندرە

kmmk: روز جمعە ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی در روستای (مەوی) از توابع شهرستان دیواندرە دختری ۲۰سالە باهویت نامشخص از طریق آویزان کردن خویش اقدام بەخودکشی نمودە وبعد از یک روز، در بیمارستان جانش را از دست داد.

تازمان پخش این خبر علت خودکشی مشخص نگردیدە است.

شایان ذکر است درصد خودکشیها در شرق کوردستان روبە رشد بودە و تاکنون هیچ راهکاری مٶثر جهت پیشگیری از این اسیب اجتماعی عملی نشده است. طبق مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان درسال ۲۰۱۷ی میلادی در شرق کوردستان ٤۵ مرد و ٤۰ زن کە ۹ نفر از آنان کودک بودەاند. بە زندگی خود خاتمە دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردســـــتان