خودکشی دو نوجوان در اورمیە وبوکان

KMMK:  دوشنبە ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، نوجوانی با نام ” یحیی” درمحلەی شهرک دانشگاە در اورمیە با بەدار کشیدن خود بە زندگیش خاتمە داد، علت خودکشی نامبردە مشکلات خانوادگی بودەاست.

همچنین درشهــــــر بوکان نیز روز سەشنبە ۲۲ی خرداد جوانی باهویت “شهرام ” اقدام بە خودکشی نمودە وبعداز یک روز بستری شدن در بیمارستان کەدر حالت “کما” بودە ، جانش را از دست داد.

شایان ذکراست کە درصد خودکشی هادر شرق کوردستان روبە رشد بودە وتاکنون هیچ راە چارەای جهت اتمام چنین فجایعی بەکار گرفتە نشدە ایت.

طبق مرکز آمارجمعیت حقوق بشر کوردستان، درسال ۲۰۱۷ی میلادی در شرق کوردستان۴۵ مردو ۴۰زن کە ۹ تن از آنان بچە بودەاند بە زندگی خویش خاتمە دادەاند.

جمعیت حقوق بشــر کوردســتان