جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودکشی دختری مهابادی در اردبیل

kmmk: طی چند روز گذشته (اواخر خردادماه ۱۳۹۷) دختری ۱۷ سالە با هویت «مدینە آذری فر» اقدام بەخودکشی نمود و جانش را از دست داد.

خانواده‌ی مدینە سالهای مدیدیست به علت فقر و بیکاری بەشهرهای خارج از شرق کوردستان کوچ نمودەاند تابلکە بتوانند مایحتاج زندگی خویش را تأمین نمایند.

به علت فقر و کار دستەجمعی در مرغداری خانواده‌ی مدینە نتوانستەاند فرزندشان را بە مدرسە بفرستند. بەهمین علت سختی کار شبانەروزی وقطع ارتباط با دنیای امروزین برای دختری جوان همچون مدینە تأثیری بسزا و منفی بر حالات روحی و روانی مدینە گذاشت تا جایی کە وی دچار افسردگی شده و این خود دلیلی برای ایجاد و بروز یأس و نامیدی در مدینەی نوجوان گشت.

تأمین مایحتاج زندگی ومسئلەی حاد اقتصادی و نبود سیستمی کە حقوق کودکان کار را پیگیری و تامین نماید و همچنین پائین بودن سطح‌ آگاهی خانواده‌ها و فساد در سیستم حکومتی بالاخص برای احقاق حقوق زنان و دختران مشکلات عدیده‌ای را برای زنان و دختران کورد پدید آوردە کە با افسردگی و خودکشی و ده‌ها مشکل دیگر اجتماعی ختم می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردســـــتان

Related posts

تروسکە ویسی توسط ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت

آزادی موقت سید محمد حسینی از زندان‌ایران

قتل دختر ۱۴ ساله قربانی کودک همسری در لرستان با انگیزە ناموسی