درخواست اعاده دادرسی رامین حسین پناهی رد شد يكشنبه

kmmk

١٣٩٧/٣/٢٠ وکیل مدافع رامین حسین پناهی اظهار داشت که درخواست اعاده دادرسی موکلم در دیوان عالی کشور رد شده است، با رد تقاضای دادرسی این زندانی سیاسی کورد، خطر اعدام هر لحظه جان نامبرده را تهدید می‌کند.

حسین احمدی نیاز گفته است : پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که متاسفانه شعبه مذکور بدون اخذ اصل پرونده استنادی، اعاده دادرسی را رد کرد.

آقای احمدی نیاز گفته است که تلاش دارد مجددا درخواست اعاده دادرسی بدهد، زیرا این حق موکل است تا دوباره درخواست اعاده دادرسی دهد و امیدوارم قضات دیوان مجددا با دقت بیشتری و با مطالبه اصل پرونده، اعاده دادرسی را قبول کنند.

این وکیل کوردستانی اعاده دادرسی پرونده حسین پناهی را با استناد به بندهای ج و چ ماده ٤٧٤ از قانون آیین دادرسی کیفری در شش صفحه و در دو بخش ایرادات شکلی و ماهوی را تقدیم دبیرخانه دیوان عالی کشور کرده بود.

رامین حسین پناهی ١٣٩٦/٤/٢ در شهر سنه شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و در شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه به اتهام بغی محکوم به اعدام محکوم شد. رای پرونده حسین‌پناهی در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور ایران تایید شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان