خطای پزشکی موجب مرگ دختری در تبریز شد

kmmk

روز شنبە ۲ی خرداد در مرکز درمانی شهرستان تبریز دختری ۳۰ سالە بنام طلا محمدپور ساکن شهرستان ربط در بیمارستان امام رضا به علت خطای پزشکی جان خود را از دست داد .

شایان ذکر است نامبرده جهت عمل جراحی سرپایی به این بیمارستان اعزام شدە بود ولی بە علت نا مناسب بودن وضعیت جسمانی بعد از دو روز عمل جراحی میشود کە سبب مرگ وی شدەاست .

سالیانە تعداد زیادی ازشهروندان بە علت خطاهای پزشکی یا معلول و فلج میشوند و یا جان خود را از دست میدهند .

شکایت اولیاء شهروندان هیچگاه سودی نداشتە و بجایی نرسیدە و دستگاهای قضایی پزشکان را مصون کردە و هیچ وقت بازخواست نشدەاند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان