کمین ، کشتن و زخمی کردن کولبر وکاسب کورد از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بە امر عادی مبدل گشتەاست

kmmk

بنا بە گزارشاتی ارسالی از منابع معتبر در شرق کوردستان ،روز ۱۰ خرداد سال ۹۷ خورشیدی در منطقه “بردخاور” یکی از نواحی شهرستان پیرانشهر از سوی نیروهای مسلح نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ، کولبران و کاسبین محلی هدف رگبار و تیراندازی قرار میگیرند و کولبری بنام “عبداللە” ساکن روستای “قلات رش”از ناحیە پا زخمی و دچار خونریزی شدید شدە است .

از سویی دگر بعداز کمین گذاشتن نیروهای مسلح ج. ا. در مکانی دیگر بنام “دول میدان “کولبری دیگر جان باخت کە هنوز هویتش مشخص نشدەاست .

بە منوال همیشگی و بە گلولە بستن افراد کاسب و بی دفاع در کمال بی باکی نیروهای مسلح در روز ۱۱ خرداد در شهرستان سردشت ، فردی کاسب را بە نام “قادر ـ ب ی ــ زخمی کردەاند .

کولبرنیوز اعلام کردە است ، قادر ب ی ــ رانندە خودروی بودە کە چهار کاسبکار را همراه داشتە است ودر حین رانندگی بوی شلیک شدە است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان