بیداد پایان دادن به زندگی/۶۰ خودکشی دربیجار

kmmk

نهم خرداد ماه سال ۱۳۹۷، در اولین مجمع سلامت شهرستان بیجار، مدیر درمان و تامین اجتماعی این شهر، اعلام کرد ۶۰ مورد خودکشی در حوزه این شهرستان خودکشی کردەاند کە منجر بە فوت چهار نفر شدە است.

وی گفتە است، خودکشیهای سال گذشته از ٦۰ مورد خودکشی ۳۹نفر مرد و ۲۱نفر زن بوده اند که سن ۱۵ تا شصت سال را در برگرفته است.

در ادامە وی اضافه کرده بود، بحث خودکشی ها یک نوع اختلال روانی محسوب می شود و صرفا به مسائل سلامت روان ربط داده نمی شود، کسی که در خانواده سابقه خودکشی را دارد نسبت به دیگران که این سابقه را نداشته اند بیشتر در معرض اقدام به خودکشی است و زمینه ژنتیکی و خانوادگی نیز تاثیر دارد ولی محیط نیز در شعله ور شدن به این نوع اقدامات موثر است.

ایشان با لاپوشانی کردن معضلات اجتماعی و معیشتی مردم نتوانست نرخ بیکاری این شهرستان را نادیدە بگیرد ولی خودکشیها را به دلایل روانی نسبت داده و از عدیده مشکلات موجود اجتماعی نامی نبرده است.

لازم بە ذکر است شهرستان بیجار در شرق کوردستان دارای قابلیتهای کشاورزی و دامپروری بالای است ولی اکثر روستاهای این شهرستان بە دلیل بی آبی و مکانیزە نکردن کشاورزی و دامپروری خالی از سکنە شدە و بیکاری در این شهرستان کما شهرستانهای شرق کوردستان گریبانگیر شهروندانش شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان