کیوان کریمی بە زندان و شلاق محکوم شد

کیوان کریمی کارگردان کورد از سوی دادگاه انقلاب تهران بە شش سال زندان و تحمل ٢٢٣ ضربە شلاق محکوم شد.

امیر رئیسیان وکیل این کارگردان ضمن تایید خبر حکم ایشان، گفتەاست کە شعبەی ٢٨ دادگاه انقلاب با حکم قاضی مقیسە او را متهم بە “توهین بە مقدسات” کردە است.

این کارگردان کورد آذرماه سال ٩٢ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و پس از ١٢ روز بازجویی در زندان اوین آزاد شدە بود.

کیوان کریمی فیلم های “مرز شکستە”، “نوشتن بر دیوار” و “ماجراهای زن و شوهر کارگر” را در کارنامە دارد کە جایزەهای مطرح فستیوال های بین المللی را کسب کردە است.