تقاضاي اعاده ي دادرسي رامين حسين پناهي بە ديوان عالي كشور تحویل دادە شد

KMMK:امروز سه شنبه اول خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی، حسین حمدی نیاز و کیل رامین حسین پناهی، تقاضای اعادە دادرسی رامین حسین پناهی را به دادگاه تجدد نظر فرستاد و در این باره اعلام كرد: اين اعاده دادرسي حق طبيعي و قانوني رموكل است و با استناد به بندهاي ج و چ ماده ٤٧٤ از قانون آيين دادرسي كيفري در شش صفحه و در دو بخش ايرادات شكلي و ماهوي تقديم دبيرخانه ديوان عالي كشور گرديد او افزود ،اميدوار است قضات ديوان عالي كشور ايران با مداقه در دلايل و مستندات قانوني، موجبات نقض حكم بغي موكل را فراهم نمايند.او از نقايص تحقيقات رسيدگي، عدم ارجاع موكل به پزشكي قانوني، مسلوب الاراده بودن موكل و…اشاره نمود و در ماهيت اعاده دادرسي به عدم تناسب بين جرم و مجازات، عدم تحقق بزه بغي، مسلح نبودن موكل، ترديد مراجع قضايي در بيان قطعيت تيراندازي از سوي موكل، چرايي عدم توجه به مباحث حقوقي و شرغي بغي در پرونده و چند مورد ديگر استناد نموده است.

حسين احمدي نياز، موكل خود را شايسته ي نقض دادنامه معترض عنه مي داند و خواستار رعايت فصل سوم قانون اساسي در قالب فصل حقوق ملت خصوصا اصول سي و چهارم ( اصل دادرسي منصفانه و عادلانه )سي و هفتم ( اصل بر برائت ) و سي و هشتم ( اصل بر منع شكنجه ) گرديد و درپايان با توكل بر ماده ٤٧٦ قانون آيين دادرسي كيفري خواستار توقف اجراي حكم تا ختم خواستار توقف اجراي حكم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان