هنرمند پنار آیدنلار در استانبول ترکیه دستگیر شد

KMMK :هنرمند” پنار آیدنلار” به هنگام بازگشت از کشور آلمان به ترکیه در فرودگاه آتاترک استانبول دستگیر شد ، پنار که به ۱۰ ماه حبس محکوم شده است به زندان باکر کوی منتقل شد .

این هنرمند در انتخابات خرداد ماه ۲۰۱۵ در شهر ازمیر کاندید HDP برای انتخابات مجلس ترکیه بوده است  ، که به دلیل صحبتها و اظهار نظرهایش ، دولت ترکیه او را به ۱۰ ماه زندانی محکوم کرده است.

بر اساس گزارش های رسیده بعد از دستگیری پاسپورت نامبردە را ضبط کرده و بعدا به دادگاه باکر کوی منتقل شده است و در همان جا به ۱۰ ماه زندانی محکوم می گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان