انفجار مهمات عمل نکرده باعث مصدوم شدن یک کارگر شد

KMMK: امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در منطقه فکه استان ایلام یکی از کارگران شرکت فریاد جنوب مجری طرح آبرسانی منطقه فکه بر اثر دست زدن به مهمات عمل نکرده باقی مانده از جنگ و انفجار آن از ناحیه دست و شکم بشدت مجروح شد.

به گفته یک منبع آگاه فرد مذکور عزیزالله فیروزی فرزند است و پس از حادثه به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شد.

شایان ذکراست کە مهمات عمل نکردە ومینهای کاشتە شدەی دوران جنگ ایران وعراق هرروز رویدادی ناخوشایند را بەارمغان می آورد و شرق کوردستان هنوز همچون میدان جنگ بودە وهیچ شهروندی دراین منطقه احساس امنیت نکردە وتوانایی انجام کارها وزندگی روزمرەاش را بدون دلهرە نداشەە وهمیشە ترسی تهدیدش میکند کەناشی از سیاست ضدانسانی حکومت اسلامی دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان