خودکشی یک مرد مسن در مریوان

KMMK:روز ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ یک مرد مسن اهل روستای حسن آوله از توابع مریوان در شرق کوردستان با نام (امین محمودی) از طریق حلق آویزکردن به زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است که خود کشی به یک معضل در شرق کوردستان تبدیل شده است به گونه ای که تمام  قشرهای جامعه‎ی شرق کوردستان را در نوردیده است.

فشارهای اقتصادی ناشی از بی کاری و نبود استاندارد لازم زندگی به یک اهرم فشار تبدیل شده است به گونه ای که پایه‎های اجتماع را سست و بی جان کرده و امید زندگی سالم را از این دیار ربوده و صدالبته جمهوری اسلامی ایران مسبب اصلی اینچنین رویدادها در شرق کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان