فشارهای حکومت ایران خودکشی نیشتمان حسین پناهی را در پی داشت

KMMK:امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷خورشیدی ” نیشتمان حسین پناه” ۲۵ ساله، خواهر زاده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و همسر احمد حسین پناهی زنانی سیاسی کورد، به دلیل اعمال فشار و ظلم و ستم جمهوری اسلامی ایران بر خانواده حسین پناهی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

اقدام به خودکشی نیشتمان حسین پناهی پس از انتقال رامین حسین پناهی به قرنطینه زندان سنه به منظور اجرای حکم اعدام وی و ترس از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی در زیر فشار روانی و غم از دست دادن رامین بوده و به زندگی خود پایان داده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان