نه به اعدام/آکسیون اعتراضی در گوتینگن آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی

جمعیت حقوق بشر کوردستان ۲۸.۰۴.۲۰۱۸ در میدان گنزلیزه شهر گوتینگن میز کتاب و اکسیون اعتراضی برای زندانیان سیاسی و محکوم به اعدام اکسیونی اعتراضی برگزار کرد. در آکسیون مذکور اطلاعاتی در مورد زندانیان سیاسی محکوم به زندان و اعدام ارایه داده شد.

قابل ذکر است که در تجمع مذکور به حکم اعدام رامین حسین پناهی که توسط حکومت ایران صادر شده است، اعتراض شد و حکم اعدام زندانیان سیاسی محکوم شد. فعالین سیاسی از کوردستان ، بلوچستان و ایران در این تجمع حضور داشتند.

در تجمع مذکور آرام محمدی به نمایندگی از جمعیت حقوق بشر کوردستان گزارشی در مورد وضعیت فعلی زندانیان سیاسی کورد محکوم به اعدام ارایه داد که با استقبال گسترده شهروندان شهر گوتینگن روبرو شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان