روز جهانی کارگر روز حمایت از کولبران

روز جهانی کارگر روز حمایت از کولبران
KMMK:
ما به عنوان جمعت حقوق بشر کوردستان روز جهانی کارگر را ارج نهاده و از از تمامی کارگران و مدم کوردستان خواهانیم، این روز را به روز نشان دادن اعتراض به نابرابری و تضاد طبقاتی و روز خواستار حقوق اولیه کارگران جامعه، به گونه ای که در روز جهانی کارگر از کولبران مورد ظلم قرار گرفته کورد حمایت کنیم.
همان گونه که اطلاع دارید بیکاری و فقر، نبود امنیت کاری، حقوق و مزایای کم، کار بیش از حد بدون بیمه، نبود امکان کار سندیکا و مراکز حمایت از کارگران و … روزانه زندگی کاری کارگران را هدف قرار داده و با این دلایل و ده ها دلیل دیگر زندگی عادی و نرمال از آنها گرفته شده است.
این جدای از فشار و ظلم و زورهای جمهوری اسلامی ایران برای ساکت کردن کارگران است.
در مدت بر سرکار بودن جمهوری اسلامی ایران، کارگران، کسبه و کولبران شرق کوردستان بیشترین ظلم و فشار را به خود دیده اند و زندگیشان در سختترین مراحل طی میشود.
جمهوری اسلامی ایران با کم کردن و قطع بودجه شرق کوردستان، کارخانه و کارگاهها را به تعطیلی کشانده. سیاستهای حکومت ایران باعث بیکاری بیشتر مردم و کارگران شده، و در نهایت کارهایی همچون کولبری ترویج پیدا کرده اند، شغلهایی که نمیتوان به عنوان کار آنرا ر نظر گرفت، این کار سلامت کولبران رابه خطر انداخته و مردم را بیشتر به سوی بیکاری و فقرمیبرد و به همچنان که،به عنوان یک پدیده رشد میکند و شغل اساسی شکل نخواهد گرفت.
ما به عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان، حق تشکیل سندیکا، حق اعتراض و تجمع، آزادی بیان و تمامی حقوق اساسی کارگران دانسته و هم صدا باکارگران خواهان گرفتن این حقوق هستیم.

همینطور لازم است فشارهای امنیتی و سیاسی، حکم بازداشت، فشار بر روی کارگران خاتمه یابد.
لازم است که حق تشکیل سندیکا و مراکز حمایت از کارگران آزاد باشد و کارگران ئازادانه بتوانند خود را سازمان بدهند و آزادانه خواسته های خود را بیان کنند.
لازم است که حقوق کارگران برابر با میزان کار باشد و حقوقشان به قدری باشدکه بتوانند زندگی عادی و خوبی را برای خود تامین کنند.
لازم است بیمه بیکاری، سلامت و… به کارگران تعلق بگیرد.
سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان شامل عقب افتادگی اقتصادی، به گونه ای گه تمام نیروی جامعه کوردستان را از بین ببرد، به این دلیل که اقتصاد از پایه های اصلی یک جامعه است، لازم است که همه در مقابل این سیاست اعتراض کنیم و تلاش کنیم که جمهوری اسلامی ایران را ناچار کنیم سیاست تبعیض آمیز خود را کنار بگذارد و عقب نشینی کند.
بار دیگر روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران و جامعه کوردستان تبریک میگوییم و امیدوریم هم صدایی و اتحادمان به صدای مظلومان کارگران و کولبران که بیشترین نابرابری و ظلم را به خوددیده اند، تبدیل شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان